Forside Organisation Vedtægter
Udskriv Email
Vedtægter for Fonden Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

I 1909 blev det, der dengang hed Arbejderbevægelsens Arkiv, oprettet af arbejderbevægelsen med det formål at indsamle materiale fra bevægelsens tre grene: den politiske, den faglige og den kooperative. Fra 1944 indgik ordet bibliotek i navnet i overensstemmelse med praksis. I 1982 gik arbejderbevægelsen også ind i museumsdrift, da Arbejdermuseet blev stiftet af fagbevægelsen og flere græsrodsbevægelser. Museet fik til huse i Arbejdernes Forsamlingsbygning fra 1879, som LO forærede den nye institution. I 2004 blev arbejderhistorien samlet, da museum og arkiv/bibliotek fusionerede.

§ 1 Navn, ejerforhold, art og status

 • Stk.1
  Fonden Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune.
 • Stk. 2
  Institutionen er en sammenlægning pr. 1. jan. 2004 af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Ved sammenlægningen udgjorde institutionens egenkapital kr. 8.983.527.
 • Stk. 3
  Institutionen er et statsanerkendt kulturhistorisk museum samt arkiv og forskningsbibliotek.
 • Stk. 4
  Institutionen ejer og har til huse i den oprindelige ”Arbejdernes Forsamlingsbygning” iRømersgade 22-24, 1362 København K.


§ 2 Formål og ansvarsområde

 • Stk. 1
  Institutionens opgave er ud fra historiske og kunst­historiske perspek­tiver at indsamle, bevare, forske i og formidle såvel arbejdernes liv som arbejder­bevægelsens virke i alle dens forgreninger.
 • Stk. 2
  Med en bredt anlagt forskning som grundlag skal institutionen indsamle genstande, kunstværker, arkivalier, fotos og andet, som gennem udstillinger, publikationer og anden formidling kan vise arbejderbevægelsens og arbejdernes historie. Formålet er at skabe et alsidigt og dækkende billede af arbejdernes og deres organisationers forhold op til nutiden, herunder historien om levevilkår (dagligliv, boligfor­hold, arbejdsforhold, organisationsforhold m.v.).
 • Stk. 3
  Museet er landsdækkende specialmuseum for arbejderhistorie og arbejderkultur, særligt efter 1850. Arkivet er landsdækkende arkiv for organisationer og personer i dansk arbejderbevægelse. Biblioteket er forskningsbibliotek for litteratur om arbejdere og arbejderbevægelse. Institutionen udøver sit arbejde gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling.


§ 3 Samarbejde med museer og offentlige myndigheder

 • Stk. 1
  Institutionens virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse.
 • Stk. 2
  Som en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen har institutionen forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.
 • Stk. 3
  Museumssamlinger og viden gøres tilgængeligt for offentligheden, og institutionen bidrager gennem udstillinger, udlån og forskning til at udbrede kend­skabet til arbejderhistorien.
 • Stk. 4
  Nytilvækst i museumssamlingerne indberettes løbende til det kulturhistoriske centralregister og til det centrale register over kunstværker.
 • Stk. 5
  Når det gælder museumsdelen af virksomheden, er den underlagt den gældende museumslov med tilhørende ministerielle bekendtgørelser. Fælles nationale og internationale standarder og normer for museumsvirksomhed følges efter nærmere retningslinjer fra Kulturstyrelsen.


§ 4 Bestyrelse og Advisory Board

 • Stk. 1
  Den selvejende institution ledes af en bestyrelse, som er institutionens øverste myndighed i alle henseender.
 • Stk. 2
  Bestyrelsen sammensættes således:
  3 medlemmer udpeget af LOs daglige ledelse
  1 medlem udpeget af Håndværksrådet
  1 medlem udpeget af Københavns Kommunes kulturudvalg
  1 medlem valgt af og blandt institutionens fastansatte medarbejdere, bortset fra museets direktør
  1 medlem valgt af og blandt medlemmerne af Advisory Board
 • Stk. 3
  Bestyrelsen rådgives af et Advisory Board bestående af:
  1 medlem udpeget af direktøren for Nationalmuseet
  1 medlem udpeget af Rigsarkivaren
  1 medlem udpeget af Kulturstyrelsen (Center for Bibliotek og Medier)
  1 medlem udpeget af Saxo Instituttet ved København Universitet
  1 medlem udpeget af Socialdemokraterne
  1 medlem udpeget af Socialistisk Folkeparti
 • Stk. 4
  Bestyrelsen og Advisory Board udpeges for 4 år ad gangen. Udpegningen følger den kommunale valg­periode.
 • Stk. 5
  Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af Advisory Board kan genudpeges.
 • Stk. 6
  Bestyrelsen vælger en formand blandt de af LO udpegede medlemmer. Næstformanden vælges blandt de resterende stemmeberettigede medlemmer.
 • Stk. 7
  Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 3 medlemmer eller direktøren begærer dette.
 • Stk. 8
  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 • Stk. 9
  Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal.
 • Stk. 10
  Ændringer af vedtægterne kræver, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
 • Stk. 11
  Bestyrelsen fastlægger ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.
 • Stk. 12
  Advisory Board har til formål at rådgive bestyrelsen og direktøren i spørgsmål af organisatorisk, strategisk og faglig karakter. Advisory Board mødes med formand og direktør mindst to gange årligt i forbindelse med bestyrelsesmøder og ellers efter behov.
 • Stk. 13
  Medlemmerne af Advisory Board er ikke underlagt bestyrelsesansvar, men har tavshedspligt om fortrolige forhold, som de måtte få kendskab til gennem deres rådgivende arbejde.

§ 5 Ledelse og øvrigt personale

 • Stk. 1
  Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens direktør. Direktøren forestår institu­tionens daglige ledelse. Direktøren skal have en universitetsuddannelse i et museumsrelevant fag eller skal på anden måde have erhvervet sig tilsvarende kvalifikationer.
 • Stk. 2
  Institutionen skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i rimeligt forhold til dens størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan.
 • Stk. 3
  Institutionen skal have et faguddannet personale, der modsvarer dens hovedansvarsområde.
 • Stk. 4
  Direktøren har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhørende budget det museums-, biblioteks- og arkivmæssige samt ledelsesmæssige ansvar for den samlede virksomhed.

§ 6 Tegningsregler

 • Stk. 1
  Institutionen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af formanden og direktøren i forening.
 • Stk. 2
  Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 7 Arbejdsplan, budget og regnskab

 • Stk. 1
  Institutionens leder skal udarbejde forslag til arbejdsplan efter Kulturstyrelsens retningslinjer. Forslaget skal behandles (godkendes) af bestyrelsen og derefter indsendes til Kulturstyrelsen.
 • Stk. 2
  Budget, årsregnskab og revision skal overholde de til enhver tid fastsatte krav i lovgivningen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.
 • Stk. 3
  Institutionens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
 • Stk. 4
  Et eventuelt overskud anvendes til konsolidering af institutionen, jf. i øvrigt fondslovens § 29.
 • Stk. 5
  Bestyrelsen sikrer, at der årligt udarbejdes og vedtages et budget forud for budgetårets begyndelse. Bestyrelsen følger i forbindelse med ordinære bestyrelsesmøder op på budgettet og de dertil hørende forudsætninger, risici og usikkerheder samt tager stilling til væsentlige budgetafvigelser. Budgettet med tilhørende kommentarer skal sendes til Kulturstyrelsen.
 • Stk. 6
  Bestyrelsen skal hvert år i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af årsrapporten sikre, at den finansielle afrapportering er forståelig og afbalanceret og giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
 • Stk. 7
  Bestyrelsen skal sikre en uafhængig, kompetent og omhyggelig revision.

§ 8 Ophør

 • Stk. 1
  Bestyrelsen kan indstille til fondsmyndigheden, Kulturstyrelsen og LO, at fonden skal opløses, hvis 2/3 af medlemmerne stemmer herfor.
 • Stk. 2
  Såfremt institutionen må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med hovedtilskudsyder og LO, hvorledes der skal forholdes med samlingen. Det påhviler den afgående bestyrelse at træffe alle nødvendige driftsmæssige foranstaltninger til sikring af en forsvarlig afvikling af institutionens aktiviteter og forpligtelser.
 • Stk. 3
  Vedtægtsændringer og beslutning om opløsning godkendes af fondsmyndigheden i henhold til lovgivningen, Kulturstyrelsen og LO.


Ændringer vedtaget af bestyrelsen for Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv på møde 19. april 2012.
 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies