Udskriv Email

undervisning_top

Når bægeret flyder over (Gymnasie og HF)

Et 25 timers forløb som er velegnet til gruppearbejde, hvor de enkelte emner giver mulighed for historisk belysning såvel som historisk perspektivering. Metoden betyder at klassen evt. må opgive delvist differentieret pensa pga. de forskellige kilder som er læst.


Om arbejdskampe og arbejdsforhold

Målsætning:
Bidrage til elevernes viden om en periode i Danmarkshistorien, som har stor betydning for nutiden og dermed for elevernes dagligdag.
Give eleverne færdigheder i at arbejde med forskelligartede kildetyper, tekster, billeder, lydsekvenser, video og statistisk materiale.
Give eleverne en oplevelse af dagligdagen i Danmark i den pågældende periode og dermed bidrage til en skærpelse af elevernes historiske bevidsthed.
Give eleverne mulighed for selv at producere historisk materiale vha. uddrag fra de forskellige materialetyper.

Materialer:

 • Lærebog i Danmarks historie efter 1945
 • Når bægeret flyder over - 3. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 3. del af 'Plads til os alle'

Struktur:

Introduktion 2-3 timer

Projektet gennemgås, og de forskellige materialetyper og arbejdsmetoder introduceres. Klassen ser filmen 'Når bægeret flyder over' og diskuterer hvilke problemstillinger til den nyere Danmarkshistorie, der berøres i denne. Disse problemstillinger vil herefter være styrende for arbejdet både med lærebogsmaterialet og for gruppearbejdet, således at eleverne hele tiden skal vurdere, i hvor høj grad arbejdet i de enkelte sekvenser medvirker til at belyse disse.

Listen af problemstillinger kan enten fremkomme ved diskussion på klassen i forbindelse med gennemsyn af filmen, eller den kan udleveres til eleverne. Et bud på en sådan liste kunne være:

 

 • Anvendelsen af begreber som 'arbejdsmarkedets grundlov' og 'klassedomstol' i forhold til det danske arbejdsmarked før og nu.
 • Stauning og Socialdemokratiets holdning til den syndikalistiske bevægelse.
 • Partipolitiske handlinger i forhold til mellemfolkelige handlinger – fx socialdemokraternes behandling af danske kommunister under 2. verdenskrig.
 • Socialdemokraterne og samarbejdspolitikken med tyskerne under besættelsen.
 • Anvendelse af strejker og lockout som fagpolitiske våben.

 

Baggrundslæsning: 6-10 timer

Der er nu rejst en del spørgsmål, som er blevet mere eller mindre fyldestgørende besvaret, og eleverne er forhåbentlig blevet interesseret i at grave lidt dybere. Til dette kan anvendes standard lærebøger, som er tilpasset elevernes alder og undervisningens faglige niveau.

Afhængig af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Gruppearbejde:

Introduktion til gruppearbejde: 1-2 timer

Læreren forklarer kort ideen med gruppearbejdets emneinddeling, og i umiddelbar forlængelse af dette besøges netsitet (gerne på storskærm i klassen), og læreren viser eleverne manuskriptet til filmen, og gennemgår kort de 10 delemner. Efterfølgende vælger eleverne sig ind på de enkelte emner, og læreren afgør om enkelte emner bør udgår.

Gruppearbejde: 6 timer

I denne fase skabes der mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret, detaljeret og interaktivt med supplerende materiale. Materialet hentes dels fra netsitet 'www.pladstilosalle.dk/ Når bægeret flyder over', dels fra manuskriptet til filmen 'Når bægeret flyder over'.

Der er følgende krav til arbejdet:

 

 • I skal tage udgangspunkt i netsitets tematekster (læses til første time)
 • I skal på netsitet finde, og inddrage 1-2 dokumenter, statistikker, personbeskrivelser eller andet, som belyser jeres tema.
 • Udskriv manuskriptet til filmen (læs det hjemme), og vurder på denne baggrund hvordan filmen forholder sig til jeres tema.
 • Se filmen (hvis praktisk muligt) og foretag en analyse af form og indhold i overensstemmelse med 'De praktiske råd og vink i arbejdet med video og film'.
 • Diskuter hvordan de øvrige materialetyper (lærebog og hjemmeside ) beskriver og forholder sig til de opstillede problemstillinger.
 • Find nogle relevante, men korte (2-3 min) filmcitater (klip fra filmen), som er beskrivende for jeres emne.
 • Forbered en fremlæggelse, som gerne må være suppleret af multimedier som billeder og lyd.

Timeforbrug

1. time Gennemse netsitet i relation til temaet.

 

 • a. Afprøv de forskellige menuer og links.
 • b. Find de områder som har relation til jeres emne.
 • c. Print tematekster og/eller evt. relevante dokumenter, statistikker m.m. og læs dem til næste time. Hvis der er mange dokumenter, statistikker m.m. kan I overveje at koncentrere jer om disse.

 

2. time Diskuter det læste materiale ( emnetekst og evt. andet materiale) i forhold til lærebogens tekst.

 

 • a. Marker væsentlige steder i emneteksten.
 • b. Diskuter kildeværdien, herunder problemer vedrørende mediets brugbarhed.
 • c. Prøv hjemme at opsamle hvad I på nuværende tidspunkt har erfaret i forhold til de overordnede problemstillinger.

 

3. time Filmen gennemses og bearbejdes med inddragelse af de film-tekniske aspekter.

 

 • a. Der udvælges nogle enkelte teknikker (speak, baggrundslyd, kameraføring, mv.) og det aftales hvilke medlemmer af gruppen, der holde øje med den enkelte teknik. Mindst én i gruppen bør holde styr på hvornår der kommer noget brugbart i forhold til deres emne.
 • b. Efter gennemsynet sammenlignes jeres iagttagelser og I skal prøve at finde ud af, om der er et mønster - et bestemt politisk budskab i filmen.
 • c. Diskuter hvilke problemstillinger ovennævnte gennemsyn rejser og diskuter filmens holdninger i forhold til netsitet og lærebogen.

 

4. time Samme som forrige tim

 • a. Hvis der ikke er film nok til alle grupper kan flere gruppe udmærket se filmen sammen.
 • b. Til næste time forberedes arbejdet med manuskriptet. Man kan evt. uddelegere arbejdet mellem de enkelte gruppemedlemmer, som så vil få ca. 10-15 min. hver.

5. time Manuskriptet til filmen vurderes

 • a. Find og marker de steder i manuskriptet, som belyser jeres emne.
 • b. Diskuter hvilken holdning der haves til jeres emne.
 • c. Sammenlign med holdningerne i lærebogen og diskuter årsagen til eventuelle forskelle.
 • d. Til næste time forbereder den enkelte hvilke ting der bør indgå i fremlæggelsen på klassen. Husk de overordnede problemstillinger.

6. time Planlægning af fremlæggelsen

 • a. Diskuter hvordan jeres emne har medvirket til at belyse de overordnede problemstillinger.
 • b. Find ud af hvordan I vil fremlægge jeres projekt, og afprøv det eventuelt, og lav et kort referat af hovedsynspunkterne, som evt. kan komme op på tavlen.

Præsentation 2-3 timer

De enkelte gruppers arbejde skal præsenteres for den øvrige del af klassen. Da der i gruppearbejdet udelukkende er brugt elektronisk materiale, er det muligt - hvis elever og lærer behersker teknikken - at sammenklippe uddrag fra de forskellige kilder til enten skriftlige rapporter eller til præsentationer, som kan ledsage et mundtligt foredrag. Denne sidste metode kræver adgang til en storskærmsfremviser.

Den valgte præsentationsform skal naturligvis gøres helt klar for eleverne inden arbejdet sættes i gang.

Afrunding 2 timer

Som opsamling af forløbet kan det efter gruppearbejdet være en fordel at få et samlet overblik. Hvis der er tid til det, kan filmen ses igen eller der kan bruges oversigter fra lærebogen. Læs evt. temaartiklen, der er en samlet fremstilling af temaet. Der er også mulighed for at bruge cd-rommen 'Hvem byggede Danmark?', der har disse oversigter i form af de såkaldte periode-speak. Samtidig bør der indgå overvejelser om, hvorledes de opstillede problemstillinger er blevet besvaret.

Udover overblikket er eleverne nu blevet bedre i stand til at vurdere oplysningerne og måden, de bliver præsenteret på, i filmen 'Når bægeret flyder over'. Her kan som eksempler fremdrages et par af de citater, som grupperne har valgt. Med baggrund i viden fra de øvrige materialetyper kan det f.eks. ses, hvor tilrettelæggerne af filmen har valgt at lægge synsvinklerne og hvorledes disse bliver præsenteret ved de rent tekniske virkemidler eksempelvis i forholdet mellem billede og lyd.

Opgaver

1. Tidlige konflikter.

 

 • Gå til hjemmesiden og find oplysninger om hvordan den første strejke i danmarkshistorien foregik. Hvad var årsagen, og hvad blev resultatet af strejken?
 • Gør rede for begreberne – omgangsskrue, lockout og strejke – udfra nogle konkrete eksempler.
 • Vurder betydningen af jernlockouten i 1885.
 • Vurder betydningen af begrebet klassedomstol og baggrunden for dets anvendelse (min 2.48).
 • Se filmen 'Når bægeret flyder over' (min 4.10). Diskuter kildeværdien i de viste - konstruerede filmsekvenser. Sammenlign evt. med de senere viste billeder fra perioden.

 

2. Storlockouten 1899.

 

 • Gå til hjemmesiden og find oplysninger om storlockouten 1899. Hvad var den egentlige bag-grund for lockouten?
 • Vurder ud fra (min 6.15) hvordan arbejdernes vilkår var under hungerkrigen.
 • Hvordan var moralen i DsF's rækker under krisen i 1899? Hvordan blev strejken støtte ude-fra?
 • Vurder bl.a. i forhold til begrebet 'arbejdsmarkedets grundlov' hvad resultatet blev af stor-lockouten 1899?
 • Se videoen Når bægeret flyder over (min 7.33). Beskriv hvad tegnefilmen viser. Diskuter symbolikken i tegnefilmen.

 

3. Kampen om 8-timers arbejdsdagen.

 

 • Gå til hjemmesiden og find oplysninger om hvordan 8-timers arbejdsdagen blev en realitet.
 • Gør rede for begrebet ”samfundshjælpen”.
 • Gør rede for storlockouten i 1922. Hvad var baggrunden for konflikten
 • På hvilken måde blev dragonerne og et hold skruebrækkere inddraget i konflikten i Randers i 1922?
 • Forklar, udfra manuskriptet (min 10.12 ff.), Staunings og Borgbjerg holdning til den syndi-kalistiske fagoppositions sammenslutning.
 • Vurder konsekvenserne af konflikten i 1922.Se sfilme 'Når bægeret flyder over' (min 13.34).
 • Hvilke virkemidler anvendes til at give fortællerens ord vægt? Diskuter dernæst hvilken virkning den efterfølgende musik har i samme sammenhæng.

 

4. Arbejdsløshedsbevægelserne i 1930erne.

 

 • Gå til hjemmesiden og find ud af hvad der overordnet præger arbejdsmarkedet i 1930erne.
 • Hvad er baggrunden for at arbejdsmændene i 1925 melder sig ud af DsF?
 • Gør rede for urolighederne i Nakskov i 1931. Hvad var baggrunden, og hvad blev resultatet af urolighederne?
 • Vurder hvordan den siddende Stauning-regering i 1930'erne forholdt sig til forskellige overens-komsterne i denne periode?
 • Se videoen Når bægeret flyder over (min 19.49). Diskuter på hvilken måde billederne understøtter fortællerens erindringscitat.

 

5. Besættelsen.

 

 • Gå til hjemmesiden og find ud af hvordan det danske arbejdsmarked fungerede under besættelsen.
 • Hvem havde specielt fordel af samarbejdspolitikken med tyskerne under besættelsen?
 • Hvordan var de socialdemokratiske politikere og faglederes syn på samarbejdspolitikkens sammenbrud den 29. august 1943?
 • Se videoen 'Når bægeret flyder over' (min 26.11). Diskuter hvilken effekt filmklippene har på det speakede socialdemokratiske citat fra 1943.
 • Hvordan forholdt DsF sig arbejderne løn-, og arbejdstidskrav i 1946?

 

6. Konflikter om organisations- og ledelsesret.

 

 • Gå til hjemmesiden og redegør for den såkaldte tugthuslov af 1928 og forklar dernæst hvad eksklusivaftaler er, og hvordan de hænger sammen med arbejdernes ret til at organisere sig og arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.
 • Forklar baggrunden for HT-chauffør-udtalelsen (min 42.46).
 • Gør rede for hvorfor Hardy Hansen fik så stor en bøde i forbindelse med HT-konflikten i 1984.
 • Hvordan vurderer du fagforeningernes magt i forhold til overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter i forhold til konflikten omkring La Cabana i 1980’erne.

7. Konflikter om arbejdsforhold.

 • Gå til hjemmesiden og redegør for hvordan rationalisering og indførelse af ny teknologi ændrede arbejdsmarkedet markant i 1950erne.
 • Se videoen 'Når bægeret flyder over' (min 29.21). Diskuter ud fra filmklippene hvilken effekt rationalisering og effektivisering havde på arbejdsmiljøet.
 • Giv ud fra en ufaglært arbejders udsagn på videoen (min 30.39) en generel karakteristik af arbejdsmarkedet i 1950erne? Hvordan var fagbevægelsens syn på denne udvikling?
 • Vurder med udgangspunkt i flg. citat (min 28.26) arbejdsvilkårene på Phillips i 1954: 'I dag hviler øjnene på Dem!'
 • Gør rede for storkonflikten i 1998, og vurder om fagbevægelsen som den ser ud i dag er ved at have udspillet sin rolle.

8. Krise i 1970’erne.

 • Gå til hjemmesiden og gør rede for hvilke arbejdsmarkedskonflikter man overordnet kan tale om.
 • Gør rede for St. Bededagsforliget i 1974
 • Gør rede for begrebet indkomstpolitik, og forklar hvornår denne økonomiske politik har været anvendt som redskab.
 • Se videoen Når bægeret flyder over (min 35.37). Hvem er den talende kvinde, og hvorfor er hun så bevæget?
 • Vurder på baggrund af DA direktør, Arne Lunds, udtalelses (min ca. 36.30) hvilken be-tydning konflikten på den kongelige porcelænsfabrik i 1976 fik for brugen af ind-komstpolitik som strategi for den økonomisk politik.

9. Kampen om ligeløn.

 • Gå til hjemmesiden og giv en historisk redegørelse for kvindernes kamp for lige vilkår på ar-bejdsmarkedet.
 • Gør overordnet rede for ligelønskampen i specielt 1960erne og i 1970erne.
 • Vurder ud fra videoen (min 31.32) hvordan mændene forholdt sig til kvindernes kamp om ligeløn.
 • Vurder ud fra materialet, egne erfaringer og viden i øvrigt, hvordan det går med lige løn for lige arbejdet.

10. De offentligt ansatte radikaliseres.

 • Udfra videoen ønskes en vurdering af hvorfor ”påskekrisen” i 1985 med Schlüters ord 'fusede ud'
 • Redegør ud fra bl.a. Ri-Bus-konflikten hvordan privatisering indenfor det offentlige kan give store problemer for de ansatte.
 • Vurder den afgående LO-formand Thomas Nielsens afskedsreplik (min 43.44) i relation til arbejdskampene i 1970erne og derefter i relation til udviklingen i 1980erne.
 • Vurder ud fra emneartiklen oprør i det offentlige de offentlig ansattes reaktion på indførelse af et lønsystem som længe har været gældende på det private arbejdsmarked.
Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie:

 • Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
 • Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
 • Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
 • Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
 • En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
 • Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
 • Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
 • Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
 • Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID


Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag:

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

Links
www.folketinget.dk
www.arbejdermuseet.dk
www.kbhbymuseum.dk

Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies