Udskriv Email

undervisning_top

Fra baggård til beton (Gymnasie og HF)

Et 25 timers forløb som er velegnet til gruppearbejde, hvor de enkelte emner giver mulighed for historisk belysning såvel som historisk perspektivering. Metoden betyder at klassen evt. må opgive delvist differentieret pensa pga. de forskellige kilder som er læst.


Om Boligbevægelsen

Målsætning:
Bidrage til elevernes viden om en periode i Danmarkshistorien, som har stor betydning for nutiden og dermed for elevernes dagligdag. Give eleverne færdigheder i at arbejde med forskelligartede kildetyper, tekster, billeder, lydsekvenser, video og statistisk materiale.

Give eleverne en oplevelse af dagligdagen i Danmark i den pågældende periode og dermed bidrage til en skærpelse af elevernes historiske bevidsthed. Give eleverne mulighed for selv at producere historisk materiale vha. uddrag fra de forskellige materialetyper.


Materialer:

 • Lærebog i Danmarks historie efter 1945
 • Lys over land - 5. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 5. del af 'Plads til os alle'


Struktur:

Introduktion 2-3 timer

Projektet gennemgås, og de forskellige materialetyper og arbejdsmetoder introduceres. Klassen ser filmen 'Fra baggård til beton' og diskuterer hvilke problemstillinger til den nyere Danmarkshistorie, der berøres i denne. Disse problemstillinger vil herefter være styrende for arbejdet både med lærebogsmaterialet og for gruppearbejdet, således at eleverne hele tiden skal vurdere, i hvor høj grad arbejdet i de enkelte sekvenser medvirker til at belyse disse.

Listen af problemstillinger kan enten fremkomme ved diskussion på klassen i forbindelse med gennemsyn af filmen, eller den kan udleveres til eleverne. Et bud på en sådan liste kunne være:

 

 • Hvilke konsekvenser fik industrialiseringen og den dertil hørende vandring fra land til by for boligforholdene?
 • Hvorledes var statsmagtens rolle i årene omkring århundredeskiftet på boligområdet?
 • Hvilken rolle kom arbejderbevægelsen til at spille?
 • Hvilket mønster var der i de forskellige befolkningsgruppers bosætning?
 • Hvilken rolle spillede arkitektur og æstetik?
 • Hvad betød indførelsen af velfærdsstaten for forholdene på boligområdet?
 • Hvad er baggrunden for det store parcelhusboom?
 • Hvem bor i de almennyttige byggerier i dag?

 

Baggrundslæsning: 6-10 timer

Der er nu rejst en del spørgsmål, som er blevet mere eller mindre fyldestgørende besvaret, og eleverne er forhåbentlig blevet interesseret i at grave lidt dybere. Til dette kan anvendes standard lærebøger, som er tilpasset elevernes alder og undervisningens faglige niveau.

Afhængig af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Gruppearbejde:

Introduktion til gruppearbejde: 1-2 timer

Læreren forklarer kort ideen med gruppearbejdets emneinddeling, og i umiddelbar forlængelse af dette besøges netsitet (gerne på storskærm i klassen), og læreren viser eleverne manuskriptet til filmen, og gennemgår kort de 10 delemner. Efterfølgende vælger eleverne sig ind på de enkelte emner, og læreren afgør om enkelte emner bør udgår.

Gruppearbejde: 6 timer

I denne fase skabes der mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret, detaljeret og interaktivt med supplerende materiale. Materialet hentes dels fra netsitet 'www.pladstilosalle.dk/ Fra baggård til beton', dels fra manuskriptet til filmen 'Fra baggård til beton'.

Der er følgende krav til arbejdet:

 

 • I skal tage udgangspunkt i netsitets emnetekster (læses til første time)
 • I skal på netsitet finde, og inddrage 1-2 dokumenter, statistikker, personbeskrivelser eller andet, som belyser jeres tema.
 • Udskriv manuskriptet til filmen (læs det hjemme), og vurder på denne baggrund hvordan filmen forholder sig til jeres tema.
 • Se filmen (hvis praktisk muligt) og foretag en analyse af form og indhold i overensstemmelse med 'De praktiske råd og vink i arbejdet med video og film'.
 • Diskuter hvordan de øvrige materialetyper (lærebog og hjemmeside ) beskriver og forholder sig til de opstillede problemstillinger.
 • Find nogle relevante, men korte (2-3 min) filmcitater (klip fra filmen), som er beskrivende for jeres emne.
 • Forbered en fremlæggelse, som gerne må være suppleret af multimedier som billeder og lyd.
Timeforbrug

1. time Gennemse netsitet i relation til temaet.

 

 • a. Afprøv de forskellige menuer og links.
 • b. Find de områder som har relation til jeres emne.
 • c. Print tematekster og/eller evt. relevante dokumenter, statistikker m.m. og læs dem til næste time. Hvis der er mange dokumenter, statistikker m.m. kan I overveje at koncentrere jer om disse.

 

2. time Diskuter det læste materiale ( emnetekst og evt. andet materiale) i forhold til lærebogens tekst.

 

 • a. Marker væsentlige steder i temateksten.
 • b. Diskuter kildeværdien, herunder problemer vedrørende mediets brugbarhed.
 • c. Prøv hjemme at opsamle hvad I på nuværende tidspunkt har erfaret i forhold til de overordnede problemstillinger.

 

3. time Filmen gennemses og bearbejdes med inddragelse af de film-tekniske aspekter.

 

 • a. Der udvælges nogle enkelte teknikker (speak, baggrundslyd, kameraføring, mv.) og det aftales hvilke medlemmer af gruppen, der holde øje med den enkelte teknik. Mindst én i gruppen bør holde styr på hvornår der kommer noget brugbart i forhold til deres emne.
 • b. Efter gennemsynet sammenlignes jeres iagttagelser og I skal prøve at finde ud af, om der er et mønster - et bestemt politisk budskab i filmen.
 • c. Diskuter hvilke problemstillinger ovennævnte gennemsyn rejser og diskuter filmens holdninger i forhold til netsitet og lærebogen.

 

4. time Samme som forrige time

 

 • a. Hvis der ikke er film nok til alle grupper kan flere gruppe udmærket se filmen sammen.
 • b. Til næste time forberedes arbejdet med manuskriptet. Man kan evt. uddelegere arbejdet mellem de enkelte gruppemedlemmer, som så vil få ca. 10-15 min. hver.

 

5. time Manuskriptet til filmen vurderes

 

 • a. Find og marker de steder i manuskriptet, som belyser jeres emne.
 • b. Diskuter hvilken holdning der haves til jeres emne.
 • c. Sammenlign med holdningerne i lærebogen og diskuter årsagen til eventuelle forskelle.
 • d. Til næste time forbereder den enkelte hvilke ting der bør indgå i fremlæggelsen på klassen. Husk de overordnede problemstillinger.

 

6. time Planlægning af fremlæggelsen

 

 • a. Diskuter hvordan jeres emne har medvirket til at belyse de overordnede problemstillinger.
 • b. Find ud af hvordan I vil fremlægge jeres projekt, og afprøv det eventuelt, og lav et kort referat af hovedsynspunkterne, som evt. kan komme op på tavlen.

 

Præsentation 2-3 timer

De enkelte gruppers arbejde skal præsenteres for den øvrige del af klassen. Da der i gruppearbejdet udelukkende er brugt elektronisk materiale, er det muligt - hvis elever og lærer behersker teknikken - at sammenklippe uddrag fra de forskellige kilder til enten skriftlige rapporter eller til præsentationer, som kan ledsage et mundtligt foredrag. Denne sidste metode kræver adgang til en storskærmsfremviser. Den valgte præsentationsform skal naturligvis gøres helt klar for eleverne inden arbejdet sættes i gang.

Afrunding 2 timer

Som opsamling af forløbet kan det efter gruppearbejdet være en fordel at få et samlet overblik. Hvis der er tid til det, kan filmen ses igen eller der kan bruges oversigter fra lærebogen. Læs evt. temaartiklen, der er en samlet fremstilling af temaet. Der er også mulighed for at bruge cd-rommen 'Hvem byggede Danmark?', der har disse oversigter i form af de såkaldte periode-speak. Samtidig bør der indgå overvejelser om, hvorledes de opstillede problemstillinger er blevet besvaret.

Udover overblikket er eleverne nu blevet bedre i stand til at vurdere oplysningerne og måden, de bliver præsenteret på, i filmen 'Fra baggård til beton'. Her kan som eksempler fremdrages et par af de citater, som grupperne har valgt. Med baggrund i viden fra de øvrige materialetyper kan det f.eks. ses, hvor tilrettelæggerne af filmen har valgt at lægge synsvinklerne og hvorledes disse bliver præsenteret ved de rent tekniske virkemidler eksempelvis i forholdet mellem billede og lyd.

Opgaver

1. De tidlige byggeforeninger.

 

 • Gå til netsitet og find oplysninger om boligforholdene omkring århundredeskiftet og beskriv baggrunden for opførelsen af Brumleby og Kartoffelrækkerne.
 • Læs på hjemmesiden erindringen Uddrag af drengs erindring om barndommen på Christianshavn omkring 1900 og gengiv i store træk, hvorledes boligforholdende beskrives.
 • Beskriv ud fra statistikken på hjemmesiden med egne ord udviklingen i befolkningens fordeling mellem by og land.
 • Find på netsitet oplysninger om Emil Hornemann og hans betydning for forbedringerne i boligstandarden.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen forskellen på Christians Jensens og F.C. Boldsens opfattelse af, hvorledes arbejderboligerne skulle være. (min. 3.13 – 5.29)

 

2. Boligerne omkring århundredskiftet.

 

 • Gå til netsitet og gør rede for, hvorledes forholdene beskrives for de ufaglærte arbejdere i det private spekulationsbyggeri.
 • Læs på netsitet erindringen Uddrag af erindring om en fattig barndom med børnearbejde, en fordrukken far og dårlige boligforhold, om at stikke til søs og krisen i 30erne. Mand født i 1903. Gengiv kildens oplysninger om boligforholdene omkring århundredeskiftet.
 • Følg linket de ufaglærte og beskriv arbejds- og levevilkår for denne gruppe. Sæt dette i relati-on til oplysninger om boligforholdene.
 • Hvilke oplysninger giver netsitet om koleraepidemien. Prøv at finde ud af, hvilke epidemier, der har ramt verdenen i vores tid og diskuter konsekvenserne af dem.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen forholdene i det private boligbyggeri. (min. 5.29 – 11.58)

 

3. De første boligforeninger.

 

 • Gå til netsitet og beskriv stiftelsen af boligforeningerne AAB og AKB. Beskriv de tanker og ideer, som lå til grund for stiftelsen, og deres praktiske gennemførelse i Sydhavnen i København.
 • Find oplysninger på netsitet om de 2 pionerer Jens Christian Jensen og F.C. Boldsen. Beskriv forskellene mellem de 2 mænds visioner.
 • Gå til netsitets billedgalleri og find billedet fra det første byggeri af AAB (Nr. 1 i 2. række). Beskriv arkitekturen. Inddrag også luftfotoet fra Sydhavnen (sidste billede i 2. række).
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen organiseringen og strukturen i de første boligforeninger. Læg især vægt på deres forhold til arbejderbevægelsen. (min. 11.58 – 18.25)

 

4. Lejeforeninger.

 

 • Gå til netsitet og beskriv baggrunden for oprettelsen af lejeforeningerne og vurder deres betydning for den senere udvikling i boligbyggeriet.
 • Gør rede for statens rolle indenfor boligmarkedet (huslejeregulering m.v.) og øvrige organisationer og bevægelser indenfor boligområdet.
 • Gå til netsitets billedgalleri og find billedet af Henningsen, der viser en udsættelse fra en lejlighed. Beskriv hvilke budskaber, der ligger i billedet. Hvad har maleren ønsket at fortælle?
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen de byggerier, som lejeforeningerne satte i gang. Hvilke problemer peges der på? (min. 18.25 – 23.37)

 

5. Funktionalismen.

 

 • Gå til netsitet og find oplysninger, der sætter jer i stand til at forklare begrebet funktionalisme – både generelt og mere specifikt i forbindelse med boligbyggeriet.
 • Læs på netsitet erindringen Uddrag af erindring om barndom og boligforhold. Mand født i 1930, og gør ud fra denne rede for boligsituationen så sent som i 1930’erne og 1940erne.
 • Find oplysninger på netsitet om Poul Henningsen.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen arkitekturen bag funktionalismens byggerier. Hvilke billeder viser der? Hvordan? og hvad siger fortælleren. (min. 23.37 –26.54)

 

6. Kolonihavebevægelsen.

 

 • Gå til netsitet og finde oplysninger, der beskriver opbygningen af kolonihave-bevægelsen og ideerne bag den. Hvad ligger der bag arbejdernes ønske om at få en kolonihave?
 • Gå til netsitets billedgalleri og find billederne fra kolonihaverne (6. række). Hvad signalerer disse billeder? Hvad fortæller de om synet på kolonihaverne.
 • Se på statistikken om tidsforbruget ved køb af kartofler. Sammenlign dette med de øvrige varegrupper, som der findes statistikker for, og vurder denne faktors betydning i forbindelse med kolonihavebevægelsen.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen synet på kolonihaverne og analyser den citerede sang. (min. 26.54 – 27.57)

 

7. Kvalitetsbyggeri i 50erne

 

 • Gå til netsitet og beskriv situationen på boligmarkedet i 1940’erne og 1950’erne med særlig henblik på boligmangelen.
 • Gå til erindringen Uddrag af erindring boligmangel, at få arbejde efter endt skolegang og arbejdsløshed under besættelsen. Kvinde født i 1922. Hvad siger denne kilde om boligforholdene?
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen boligkomplekset Carlsro og intentionerne bag det.
 • Beskriv v.h.a. 'Fra baggård til beton' sekvensen fra filmen 'Drømmen om i morgen'. Hvilket budskab har denne filmsekvens og hvorledes formidler den det? (min. 27.57 – 36.03)

 

8. Saneringspolitik.

 

 • Gå til netsitet og forklar forløbet af og baggrunden for de store saneringsprojekter i Køben-havn.
 • Hvad er baggrunden for de mange beboerprotester? Hvorfor bliver konflikten omkring 'Byggeren' så vigtig?
 • Hvilken betydning får udviklingen omkring saneringerne og beboeraktionerne for boligfor-eningerne og beboerdemokratiet?
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen befolkningens syn på de nye boligbyggerier som skulle genhuse de mennesker, som fik saneret deres bolig i København. (min. 36.03 – 41.25)

 

9. Det industrialiserede byggeri.

 

 • Gå til netsitet og beskriv ud fra oplysninger problemerne omkring det industrialiserede byggeri – både bygningsmæssigt og socialt.
 • Gå til billedgalleriet og find billedet fra Brøndby Strand. Giv en beskrivelse af det byggeri, som I ser på billedet, med egne ord. Sammenlign evt. med boligbyggerier i jeres eget område.
 • Forklar begrebet ghettodannelse. Hvad ligger helt præcis bag dette udtryk og forklar hvad man har gjort for at ændre på udviklingen om med hvilket resultat.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen konsekvenserne af perioden med det industrialiserede byggeri og dens betydning for boligselskaberne. (min. 43.11 – 47.22)

 

10. Parcelhusboomet.

 

 • Gå til netsitet og beskriv udviklingen indenfor parcelhusområdet. Hvorfor gik udviklingen så stærkt på dette område i 1970erne?
 • Følg linket om velstandsprojektet og sæt parcelhusboomet ind i en større samfundsmæssig sammenhæng.
 • Foretag undersøgelser af jeres egen families boligsituation over de sidste 30 år og forsøg at finde ud af, hvad der var afgørende for jeres families beslutning om boform.
 • Beskriv v.h.a. manuskriptet eller filmen parcelhusbyggeriets betydning for det almennyttige boligbyggeri og de dertil hørende boligforeninger. (min. 41.25 – 43.11)
Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie:

 • Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
 • Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
 • Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
 • Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
 • En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
 • Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
 • Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
 • Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
 • Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

 

Andre materialer

 

 • CD-ROM: "Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998.
 • Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike (DR og DIF)
 • Film: "100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
 • Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DRSamfundsfag:

 • Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
 • Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl., Gyldendal 1996
 • Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen, Alinea 1999
 • På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen,Columbus 1995
 • Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen, Borgen 1999
 • VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996Links

 • www.aab.dk (Arbejdernes Andelsboligforening)
 • www.boligministeriet.dk
 • www.bl.dk (Boligselskabernes Landsforening)
 • www.llo.dk (Lejernes Landsorganisation i Danmark)


Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

 

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies