Udskriv Email

undervisning_top

Gør din pligt og kræv din ret (udskoling)

Til dette afsnit er der udarbejdet forslag til to forløb: Arbejderbevægelsens politiske udvikling før Anden Verdenskrig
og om at vælge mellem reform eller revolution.


Velfærdssamfundets fremtid?

Velfærdssamfundets fremtid? - vores fremtid? - et svar til statsministeren
Målsætning:
At eleverne erhverver sig viden om de resultater, der er opnået i perioden, når det gælder social tryghed, uddannelse, sundhed, pleje osv. At eleverne får mulighed for at tage stilling til nogle af de udviklingstræk, der antyder, at traditionelle opfattelser af velfærdsstaten må tages op til overvejelse nu og i fremtiden.

At eleverne vurderer målsætningen "Gør din pligt og kræv din ret" i et samfund, hvor der er tegn på, at der er sket og sker en opløsning af de fælles værdier.


Projektforløb:
Eleverne ser filmen "Gør din pligt og kræv din ret" og noterer ned, hvad det er for hovedområder, filmen kommer ind på. Eleverne får præsenteret internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' og får gennemgået opbygning og muligheder. Med udgangspunkt i filmen og internetsitets oplysninger skal grupperne arbejde med problemstillingen "Velfærdssamfundets fremtid? - vores fremtid?".

Grundlaget for arbejdet er fælles for alle grupper, nemlig statsministerens nytårstale til danskerne - Nytårstale 2000 (www.socialdemokratiet.dk). Opgaven består i at foretage en analyse af og en begrundet stillingtagen til talen:

 • Hvilke områder kommer statsministeren ind på?
 • Hvad er hans argumentation
 • Hvordan beskriver han Danmarks situation her på tærsklen til det nye årtusinde
 • Hvad er visionerne for fremtiden osv.?

Hver gruppe udarbejder et debatmateriale fx en folder, en avis, en planche mv. under overskriften: Det mener vi - "Velfærdssamfundets fremtid? - vores fremtid?" - et svar til statsministeren. Gruppens hovedkonklusioner sendes til www.socialdemokratiet.dk/debat og stiles til statsministeren.

Lokalpressen kan ligeledes inddrages i debatten om Nytårstalen 2000. Det samlede debatmateriale + eventuelle svar og reaktioner forelægges af de enkelte grupper på et forældremøde og / eller på et møde for klasserne i skolens overbygning.


Organisering:
Væsentlige dele af arbejdsprocessen vil bestå i, at eleverne arbejder med finde informationer og oplysninger, der kan bruges i analysen af statsministerens tale. De kan være informationer på internettet, supplerende bøger og tekster, diskussioner med andre elever og voksne mv. Det vil derfor være nødvendigt, at undervisningen finder sted i større sammenhængende enheder fx feature, projektdage- uger osv.

Planlægning:
Projektet lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være oplagt,at forskellige "eksperter" knyttet til skolen og dele af kommunen inddrages - skoleinspektøren omkring skolens rolle nu og i fremtiden, psykolog, sundheds- plejerske, skolevejleder, og videre socialforvaltning, børne- ungeforvaltning, SSP osv.

Man kan her forestille sig, at disse "eksperter" giver eleverne giver nogle bud på, hvorledes velfærdssamfundets problemstillinger søges løst i deres eget lokalområde. Skolebiblioteket / mediateket spiller en central rolle gennem at sikre let adgang til et udvalg af aviser, statistisk materiale, politiske udtalelser og debatoplæg mv. Endelig vil det være hensigtsmæssigt at orientere og inddrage forældregruppen gennem en udførlig projektbeskrivelse.
Opbygningen af velfærdssamfundet

Opbygningen af velfærdssamfundet
Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning:
Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for opbygningen af velfærdssamfundet. Eleverne orienterer sig om hvilken indflydelse, velfærdssamfundet har haft på godt og ondt i det danske samfund. Eleverne tager stilling til, hvordan et velfærdssamfund bør være.

Materialer
:

 • 'Gør din pligt og kræv din ret' - 8. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 8. del af 'Plads til os alle'
 • Evt. Lærebog, se litteraturoversigt


Se filmen: (2-3 timer)

8. del 'Gør din pligt og kræv din ret'. Klassen ser filmen og diskuterer opbygningen og problemstillingerne i store træk.

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk med nutidig start, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noteres på tavlen og gennemgås)

Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

Baggrunden for nutidens velfærdssamfund beskrives gennem udviklingen inden for områder som sociale forhold, bolighold, uddannelse, arbejdsforhold og politik.

 • Hvad betyder begrebet 'Gør din pligt og kræv din ret'?
 • Hvorfor ønskede arbejderbevægelsen en enhedsskole
 • Hvordan udviklede forholdene sig på arbejdsmarkedet?
 • Hvilke konsekvenser fik det for familierne?
 • Hvilken forklaring gives der på den økonomiske vækst?
 • Hvilke konsekvenser har den økonomiske vækst haft for miljøet?
 • Hvordan bliver ungdomsoprøret forklaret?
 • Hvilke ændringer skete der i det politiske system fra 1973?
 • Hvordan udviklede forholdene sig i de nye forstæder?
 • Hvordan skildres vilkårene for indvandrerne?

Gennemgå undervejs eventuelt begreber som: overførselsindkomst, det offentlige, alment nyttige boliger/socialt byggeri, den sociale arv, Klondyke, paria.

Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)
Eleverne åbner www.pladstilosalle.dk, tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 8. del 'Gør din pligt og kræv din ret'. I 'Baggrundsboksen' klikker eleverne på 'Temaartikler', derfra på 8. del, hvorefter en 4- siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet arbejderbevægelsens politiske udvikling. Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Links'ne fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer):

Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for arbejderbevægelsens politiske udvikling. Grupperne skal finde en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.

Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen.

De relevante sider på netsitet gennemgås (gerne på storskærm);

 • Indgang til delemner i tema 8, 'Gør din pligt og kræv din ret'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Gør din pligt og kræv din ret' (indgang fra tema 8 forside)

Læreren kan støtte sig til 'Vejledningen' i venstre spalte, som man kommer til fra alle sider i netsitet. Læreren kan gør eleverne opmærksom på søgefunktionen. Eleverne vælger et delemne at arbejde med som gruppearbejde.


Gruppearbejde(ca. 10 timer):

I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 8. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 8. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen,' som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne
 • Vælg billeder fra 'Billedgalleriet' i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i 'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Kig på 'Tidslinien' i 'Baggrundsboksen' og beskriv hvad der sker samtidig i Danmark og verden.
 • Brug evt. 'Søgning' i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til os alle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen.

Fremlæggelse: (ca. 4 timer)
Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet. En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har enstorskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmål eller diskussion.

Opsamling:
(2 timer)
Efter projektet kan det være en fordel at samle op på temaet om velfærdssamfundet, da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne. En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger, klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse? Mangler filmen og netsitet sider af velfærdssamfundet, som vi kender til fra vores virkelighed? Hvad, synes vi er vigtigt at prioritere i et velfærdssamfund?


Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle'  rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie
De lettere

Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De sværere

Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

LinksUdflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K.
vindemuseet i Danmark, Domkirkeplads 5, 8000 Århus C, Tlf. 86 13 61 44
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer
Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, 1466 København K, Tlf. 33 15 58 10

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies