Udskriv Email

undervisning_top

Med loven eller uden (udskoling)

Til dette afsnit er der udarbejdet forslag til to forløb: Den politiske forbruger - Udform to reklamekampagner og De kooperative virksomheder. Drømmen var, at arbejderne skulle skabe deres egne virksomheder.


Den politiske forbruger

Udform to reklamekampagner
Målsætning:
At eleverne får viden om de problemstillinger, der var knyttet til arbejderbevægelsens ønsker om at etablere og drive kooperative virksomheder.
At eleverne belyser mulige sammenhænge mellem kooprationstankens gennemslagskraft og politisk, økonomiske og sociale faktorer i samfundsudviklingen.
At eleverne vurderer ligheder og forskelle mellem vor tids begreb "den politiske forbruger" og arbejderbevægelsens idégrundlag for kooperativ virksomhed.

Projektforløb:
Eleverne ser filmen "Snorens 3. streng" og noterer ned, hvilke hovedområder filmen kommer ind på. I gennemgangen fokuseres på de begrundelser, arbejderbevægelsen i perioden har lagt væk på som grundlag for igangsættelsen af de kooperative initiativer. Eleverne får præsenteret internetsitet www.pladstilosalle.dk og får gennemgået opbygningen og muligheder. Eleverne introduceres til begrebet "den politiske forbruger" og arbejder herefter i grupper, der undersøger udvalgte områder fx detailhandel, bankvirksomhed, forsikring, fødevareproduktion osv. med henblik på at belyse forbrugernes begrundelser for valg af varer og tjenesteydelser.

Der indsamles oplysninger om begrundelser for fortidens forbrugsvalg:

 

 • Gennem internetsitets informationer og billedmuligheder
 • I form af interviews med forældre, bedsteforældre, andre voksne osv.V
 • Ved kontakt til fagbevægelsens organisationer og nuværende kooperative virksomheder.

 

Begrundelserne for nutidens forbrugsvalg indsamles:

 

 • Gennem interviews
 • Kontakt til markedsanalysebureauer, forbrugerrådet, medierne osv.

 

Hver gruppe udformer to reklamekampagner - før og nu - for det valgte område / det valgte produkt. Der skal være tale om "tidstypiske" begrundelser og valg af virkemidler. Fremlæggelsen består i gruppevis redegørelse for reklamekampagnernes indhold, virkemidler og medieanvendelse med vægt på begrundelser og analyse.

Organisering:
Væsentlige dele af arbejdsprocessen vil bestå i, at eleverne arbejder med at indsamle og fremstille materiale til gennemførelse af deres reklamekampagner.
Der vil være behov for, at eleverne arbejder opsøgende og i vid udstrækning uden for skolen, hvorfor undervisningen bør tilrettelægges i større sammenhængende enheder fx feature, projektdage- uger osv.

Planlægning:
Undervisningsprojektet lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være oplagt at forskellige faglærere bidrager: Dansk, historie, samfundsfag, billedkunst, husgerning osv. Der kan i planlægningen indgå overvejelser omkring kurser inden for specielle områder inden igangsættelse af projektet: reklame, udformning og behandling af spørgeskemaer, forberedelse af kontakt til offentlige og private institutioner, anvendelse af informationsteknologi osv.

Skolebiblioteket / mediateket spiller en central rolle både i indsamlingen af relevante materialer med eksempler på fortidens "forbrugerinformation/reklame" og med hensyn til at forberede de tekniske muligheder for, at eleverne kan arbejde professionelt. Endelig vil det være naturligt at orientere og inddrage forældregruppen som en vigtig "kilde" gennem en udførlig projektbeskrivelse.


De kooperative virksomheder

Drømmen var, at arbejderne skulle skabe deres egne virksomheder.

Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning:
Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for den kooperative idé. Eleverne orienterer sig om, hvilken indflydelse kooperationen har haft på godt og ondt i det danske samfund. Eleverne tager stilling til, hvordan ejerforhold bør være mellem produktionsapparatet og de arbejdende.

Materialer:

 • 'Snorens trdje streng' - 4. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 4. del af Plads til os alle
 • Evt. Lærebog, se litteraturoversigt


Se filmen: (2-3 timer) 4. del 'Snorens tredje streng'. Klassen ser filmen og diskuterer opbygningen og problemstillingerne i store træk.

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk med nutidig start, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noteres på tavlen og gennemgås)

 

Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

 

 • Hvad er forklaringen på, at arbejderne tog initiativ til at oprette egne bagerier, fællesbagerierne, tilbage i 1880'erne?
 • Hvad var idéen og målet med kooperationen?
 • Hvad skal man forstå med udtrykket 'kooperationen som snorens tredje streng'?
 • Hvordan kom kooperationens succes til udtryk i 1930'erne?
 • På hvilke områder levede kooperationen ikke op til sine mål?
 • Hvordan oplevede arbejderne at arbejde i deres egne virksomheder?
 • Hvilken forklaring gives der på, at de kooperative virksomheder måtte lukke?
 • Hvordan vurderes kooperationens nytte?

 

Gennemgå undervejs begreber som at tegne aktier, skruebrækker, strejke/lockout, andelsbevægelse, centralisering og kapitalisme/socialisme.

Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)
Eleverne åbner 'www.pladstilosalle.dk', tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 4. del 'Snorens tredje streng'. I 'Baggrundsboksen' klikker eleverne på Temaartikler, derfra på 4. del, hvorefter en 4- siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet kooperationen i Danmark.

Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Links'ne fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer):

Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for kooperationen samt beskrive udviklingen indenfor delemnet.

Grupperne skal finde en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.

Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen.

De relevante sider på netsitet gennemgås (gerne på storskærm):

 

 • Indgang til delemner i tema 4, 'Snorens tredje streng'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Snorens tredje streng' (indgang fra tema 4 forside)

 

Læreren kan støtte sig til 'Vejledningen' i venstre spalte, som man kommer til fra alle sider i netsitet. Læreren kan gør eleverne opmærksom på søgefunktionen.

Eleverne vælger et delemne at arbejde med som gruppearbejde.

Gruppearbejde(ca. 10 timer):

I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 4. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 4. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne
 • Vælg billeder fra Billedgalleriet i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Kig på Tidslinien i 'Baggrundsboksen' og beskriv hvad der sker samtidig i Danmark og verden.
 • Brug evt. 'Søgning' i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til os alle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen.

 

Fremlæggelse: (ca. 4 timer)
Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet. En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har enstorskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmål eller diskussion.

Opsamling
(2 timer)
Efter projektet kan det være en fordel at samle op på temaet kooperationen, da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne. En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger, klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse? Hvordan, synes vi, ejerforholdet bør være mellem virksomhederne og de arbejdende?


Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie

De lettere

Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De sværere

Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

Linkswww.lo.dk (LO/fagbevægelsens hovedorganisation)Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Den Gamle By, Viborgvej 2 8000 Århus C Tlf.: 86 12 31 88

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies