Udskriv Email

undervisning_top

Lidt arbejde skader ikke (udskoling)

Til dette afsnit er der udarbejdet forslag til to forløb: Tidstavlen: Hvad børn har været udsat for! og Børn og unge på arbejdsmarkedet


Arbejderbevægelsen - i billeder og lyd

Målsætning:
At eleverne får viden om børnearbejdets omfang i perioden, og tager stilling til de begrundelser, der i tidens løb er blevet givet, for accept af eller modstand mod børns lønarbejde.
At eleverne analyserer børnearbejdet ud fra faktorer som sundhed, misbrug, udnyttelse, økonomisk nødvendighed, krav om kvalifikationer osv. At eleverne med udgangspunkt i den danske udvikling tager stilling til indsatsen med at begrænse børnearbejde i den tredje verden.

Projektforløb:
Eleverne ser filmen "Lidt arbejde skader ikke", og det noteres ned, hvilke hovedområder filmen kommer ind på. Der lægges i særlig grad vægt på, at der i forbindelse med gennemgangen af filmen foretages en grov tidsinddeling af filmens hovedområder fx ved hjælp af, at eleverne har tidslinien som arbejdsredskab. Eleverne får præsenteret internetsitet 'www.pladstilosalle,dk' og får gennemgået opbygning og muligheder.

Med udgangspunkt i tidsinddelingen får grupperne tildelt en periode. Procesresultatet skal fremstå som en samlet tidstavle, som de besøgende kan bevæge sig igennem som en fysisk måde at opleve udviklingen på "Børnearbejdets gang". Inden de enkelte gruppe går i gang med at visualisere deres egen periode, arbejdes der samlet med en "brain storm", hvorigennem der fastlægges hovedlinier for form og indhold, anvendelse af genstande, brug af lyd og andre medier osv. Man kan fx overveje om "Børnearbejdets gang" skal udformes, så forholdene mellem vilkårene for arbejderklassens børn og de mere velstillede gruppers børn umiddelbart kan sammenlignes og modstilles.

De enkelte grupper gennemarbejder internetsitets oplysninger og billedmuligheder og vurderer, hvad de kan bruge og udprinte herfra. Der opstilles en plan for det videre arbejde med at supplere og udbygge deres egen tidsperiode - andre billed- og tekstmuligheder, indsamling af interviews, genstande fx tøj, lærekontrakter, skolebøger osv.

De enkelte grupper udarbejder en kort beskrivelse af hovedlinierne i deres tidsperiode, og gruppernes beskrivelser samles til en guide for forældres, andre voksnes og klassers besøg i "Børnearbejdets gang".

Organisering:
Væsentlige dele af arbejdsprocessen vil bestå i, at eleverne arbejder med indsamling af supplerende materialer, udformer de enkelte dele af "Børnenes gang", IT-anvendelse osv. Det vil derfor være nødvendigt, at undervisningen finder sted i større sammmenhængende enheder fx feature, projektdage- uger mv.

Planlægning:
Projektet "Børnearbejdets gang" lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være oplagt, at forskellige faglærere inddrages - dansk, historie, samfundsfag, skolevejleder, edb- og medielærere osv. Billedkunst kan ligeledes indgå. Man kan fx tænke sig, at der udarbejdes en række baggrundspanoramaer i form af tegninger på vægge eller plader udført v.h.a. overhead. Kort sagt der arbejdes med forskellige måder for design og visuel formidling.

Skolebiblioteket / mediateket spiller en central rolle gennem at sikre, at eleverne i deres arbejde har adgang til et bredt udsnit af periodens billedfremstillinger, udvalg af memoirer om børns arbejde, børns vilkår beskrevet i kunsten osv. Man kan ligeledes overveje at inddrage skoleudviklingen enten gennem egen skole, den ældste skole i kommunen, ved kontakt til Dansk Skolemuseum i København, lokalarkiver og lokalmuseum. Planlægningen må tage højde for, at der stilles en område af skolen til rådighed for "Børnearbejdets gang" fx et gangareal, et rum i kælderen e.lgn. Endelig vil det være hensigtsmæssigt orientere og inddrage forældregruppen gennem en udførlig projektbeskrivelse.
Børn og unge på arbejdsmarkedet

Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning:
Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for børnearbejde Eleverne orienterer sig om, hvordan børnearbejde og lærepladser har fungeret på godt og ondt i det danske samfund. Eleverne tager stilling til, hvordan arbejde for børn og unge bør foregå.

Materialer
:

 • 'Lidt arbejde skader ikke' - 6. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 6. del af Plads til os alle
 • Evt. lærebog, se litteraturoversigtSe filmen: (2-3 timer).

6. del 'Lidt arbejde skader ikke' af filmserien 'Plads til os alle' Klassen ser filmen og diskuterer efterfølgende opbygningen og problemstillingerne i store træk.

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk med nutidig start, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noteres på tavlen og gennemgås)

 

Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

 

 • Hvilke argumenter var der for og imod loven om børnearbejde i 1873?
 • Hvad betød børnearbejde for arbejderfamilierne?
 • Hvordan beskrives børnenes arbejde på landet?
 • Hvad var baggrunden for, at læger og skolefolk var de ledende i kampen mod børnearbejde?
 • Hvordan havde børnene det med, at udviklingen gik mod længere skoledage og mindre tid til arbejde?
 • Hvordan forklares baggrunden for, at der ikke blev lavet love om børns arbejde i landbruget?
 • Hvilke konsekvenser havde det for børn på landet i modsætning til børn fra byen?
 • Hvilken rolle kom Faglig Ungdom samt Lærlingenes og Ungarbejdernes Landsorganisation, LLO, til at spille for lærlingene?
 • Hvordan vurderes lærlingenes forhold i dag?
 • Hvad tjener børn og unge penge til i dag?
 • Hvordan vurderes EU-direktivet om, at børn først må arbejde fra de er fyldt 13 år?

 

Gennemgå evt. undervejs begreber som EU-direktiv, den politiske højrefløj/venstrefløj, Indremission, A-kasse, understøttelse, lærling-svend-mester-hirarkiet.


Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)
Eleverne åbner 'www.pladstilosalle.dk', tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 6. del 'Lidt arbejde skader ikke'. I 'Baggrundsboksen' klikker eleverne på 'Temaartikler', derfra på 6. del, hvorefter en 4- siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet arbejderbevægelsens politiske udvikling.

Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre om de understregede ord, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Links'ne fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale såsom lærerbøger kan tidsforbruget varieres.

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer):
Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for arbejdernes organisering. Grupperne skal finde på en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.

Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen. De relevante sider på netsitet gennemgås -gerne på storskærm:

 

 • Indgang til delemner i tema 6, 'Lidt arbejde skader ikke'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Lidt arbejde skader ikke' (indgang fra tema 6 forside)

 

Læreren kan støtte sig til Vejledningen i venstre spalte, som man kommer til fra alle sider i netsitet, samt gøre eleverne opmærksom på denne informationsbase. Eleverne vælger sig et delemne at arbejde med som gruppearbejde.

Gruppearbejde(ca. 10 timer):

I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 6. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 6. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Vælg billeder fra 'Billedgalleriet' i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i 'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Kig på 'Tidslinien' i 'Baggrundsboksen' og beskriv hvad der sker samtidig i Danmark og verden.
 • Brug evt. 'Søgning' i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til os alle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen

 

Fremlæggelse (ca. 4 timer)
Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet. En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har en storskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmåleller diskussion.

Opsamling
(2 timer)
Efter projektet kan det være en fordel at samle op på emnet emnet børne- og ungdomsarbejde, da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne. En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger,klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse? Hvordan, synes vi, arbejde for børn og unge bør foregå?


Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.


Historie

De lettere

Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De sværere

Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

LinksUdflugter

 • Udstillingen for Arbejderbeskyttelse, Arbejdsmiljørådets Service Center, Vermundsgade 38, 2100 København Ø, Tlf. 39 16 05 00
 • Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K
 • Dansk Skolemuseum, Rådhusstræde 6, 1466 København K, Tlf. 33 15 58 10

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies