Udskriv Email

undervisning_top

Med loven eller uden (udskoling)

Til dette afsnit er der udarbejdet forslag til to forløb: Hvordan var det her hos os? - en lokal undersøgelse
og Kulturpolitik og arbejderbevægelsens store dannelsesprojekt.


Hvordan var det hos os?

Undervisningsprojekt på ca. 25 timer
Målsætning:
At eleverne med udgangspunkt i filmen "Lys over land" og internetsitets informationer undersøger, hvorledes dettetema har afspejlet sig i deres eget lokalsamfunds udvikling. At de forholder til, om den historiske udvikling spiller en rolle for forståelsen af lokalsamfundets nutidige kulturelle problemstillinger.
At eleverne for mulighed for at give nogle bud på deres forventninger til fremtidens kulturelle udfordringer - lokalt, nationalt og internationalt.

Projektforløb:
Eleverne ser filmen "Lys over land" og det noteres ned, hvilke hovedområder filmen kommer ind på. Eleverne får præsenteret internetsitet www.pladstilosalle.dk og får gennemgået opbygning og muligheder. Gennem en "brain-storm" afdækkes det, hvilke områder fra filmen, det vil være sandsynligt, at eleverne kan efterspore i lokalområdet.

Eleverne formulerer mulige emneområder fx:

 

 • Forening / foreninger
 • Oplysningsforbund
 • Sport
 • Fagbevægelsens kulturelle aktiviteter
 • Ungdomsbevægelser
 • Ungdommens fritidsvaner / interesseområder
 • Massemedierne i lokalsamfundet
 • osv.

 

Eleverne diskuterer i fællesskab "kildegrundlaget" for de enkelte gruppers arbejde fx muligheder for brug af vidner (interviews med gamle/ældre, forældre, andre personer i lokalområdet), brug af lokalarkiv og biblioteker, fagbevægelsens arkiver, foreningslivets arkiver, historiske billedmuligheder, tidens musik og kunst, lokalområdets aviser osv.

De enkelte grupper formulerer de problemstillinger, de ønsker at undersøge, udarbejder nødvendige materialer til brug for interviews, spørgeskema- undersøgelser, overvejer muligheder for indsamling af materialer og genstande, overvejer behov for dokumentationsudstyr (båndoptager, foto, video mv.)

De enkelte grupper træffer beslutninger omkring fremlæggelsesformen. Der lægges vægt på udstrakt anvendelse af visuelle / fysiske præsentationer - udstillinger, lyd- og lysbilledserier, edb-baseret fremstilling, dramatiseringer, "historiske fortællinger" på video osv. Fremlæggelserne tilrettelægges med henblik på at kunne præsenteres på et forældremøde, for grupper af borgere i lokalsamfundet, andre klasser osv.

Organisering:
Med vægten lagt på elevernes aktiviteter også uden for skolen, vil det være hensigtsmæssigt, at undervisningen finder sted i større sammenhængende enheder fx feature, særlige projektdage o.lgn. .

Planlægning:

Projektet lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være oplagt, at forskellige faglærere bidrager - dansk, historie, samfundsfag, idræt, billedkunst, musik osv. Man kan her forestille sig, at faglærerne fx knyttes til de enkelte grupper som vejledere, der både er med til at pege på muligheder, vejleder omkring indhold / form og sætter elevernes lokale resultater ind i et bredere perspektiv. Skolebiblioteket spiller en central rolle gennem at sikre, at eleverne i deres arbejde har adgang til relevante elevmaterialer (udvalgte grundbøger, emne- og temahæfter), skønlitterære muligheder (noveller, romaner, triviallitteratur, ugeblade osv.), specialværker omkring musik og kunst, udvalgte materialer udsendt af arbejderbevægelsen (memoirer, billedværker, film osv.).

I projektplanlægningen vil det ligeledes være hensigtsmæssigt, at der på forhånd er skabt kontakter til en række af lokalsamfundets institutioner (plejehjem, bibliotek, foreningsliv, fagforeninger osv.), lokalarkiver, museer, lokalaviser, kommunen osv. Endelig vil det være oplagt at orientere forældregruppen / bedsteforældrene gennem en udførlig projektbeskrivelse, da "familien" vil udgøre en meget væsentlig kilde for elevernes arbejde.


Kulturpolitik

Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning:
Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for arbejderkulturens opståen. Eleverne orienterer sig om hvilken indflydelse arbejderkulturen har haft på godt og ondt i det danske samfund. Eleverne tager stilling til, hvordan kulturlivet bør være.

Materialer:
'Lys over land' - 7. del af filmserien 'Plads til os alle'
7. del af 'Plads til os alle'
Evt. Lærebog, se litteraturoversigt

Se filmen: (2-3 timer). 7. del 'Lys over land'. Klassen ser filmen og diskuterer opbygningen og problemstillingerne i store træk.

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noterespå tavlen og gennemgås)


Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

 • Hvordan forklares begrebet solidaritet blandt arbejderne?
 • Hvilke kulturelle foreninger opstod under arbejderbevægelsen?
 • Hvordan beskrives højskolernes betydning for arbejderbevægelsen?
 • Hvilke formål havde kolonihaverne?
 • Hvordan skildres Fagenes Fest ?
 • Hvilke intentioner havde arbejderbevægelsen med de nye medier, tv og radio?
 • Hvordan holdninger stod de kulturradikale for?
 • Hvilke ændringer førte ferieloven fra 1938 med sig?
 • Hvordan udviklede ungdomskulturen sig op gennem 1950'erne?
 • Hvordan satte oprøret mod kunststøtten - med Peter Rindal i spidsen - gang i kulturdebatten?
 • Hvordan påvirkede unddomsoprøret arbejderbevægelsen?

Gennemgå evt.undervejs eventuelt begreber som: Agitation, dannelse, de kulturradikale, Rindalisme, unddomsoprør,

Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)

Eleverne åbner 'www.pladstilosalle.dk', tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 7. del 'Lys over land'. I 'Baggrundsboksen' klikker eleverne på 'Temaartikler', derfra på 7. del, hvorefter en 4- siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet arbejderbevægelsens politiske udvikling.

Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Linkene fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer):

Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for arbejderbevægelsens politiske udvikling.Grupperne skal finde en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.

Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen.

De relevante sider på netsitet gennemgås (gerne på storskærm);

 

 • Indgang til delemner i tema 7, 'Lys over land'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Lys over land' (indgang fra tema 7 forside)

 

Læreren kan støtte sig til 'Vejledningen' i venstre spalte, som man kommer til fra alle sider i netsitet. Læreren kan gør eleverne opmærksom på søgefunktionen.

Eleverne vælger et delemne at arbejde med som gruppearbejde.

Gruppearbejde (ca. 10 timer):
I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 7. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 7. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne
 • Vælg billeder fra 'Billedgalleriet' i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i 'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Kig på Tidslinien i Baggrundsboksen og beskriv hvad der sker samtidig i Danmark og verden.
 • Brug evt. Søgning i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til osalle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen.

 

Fremlæggelse (ca. 4 timer):
Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet. En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har enstorskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmåleller diskussion.

Opsamling
(2 timer):
Efter projektet kan det være en fordel at samle op på temaet arbejderkultur da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne. En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger, klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse? Hvad, synes vi, er vigtigt at prioritere i kulturlivet?Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.
Historie

De lettere

Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De sværere

Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

Links

www.soc.dk/skole (mere om socialdemokratiet og arbejderbevægelsen,desuden med links til andre partier)
www.aba.dk (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)
www.folketinget.dk
www.arbejdermuseet.dk
www.kbhbymuseum.dk

Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies