Udskriv Email

undervisning_top

Gør din pligt og kræv din ret (Gymnasie/HF)

Et 25 timers forløb som er velegnet til gruppearbejde, hvor de enkelte emner giver mulighed for historisk belysning såvel som historisk perspektivering. Metoden betyder at klassen evt. må opgive delvist differentieret pensa pga. de forskellige kilder som er læst.


Opbygningen af velfærdssamfundet

Målsætning:
Bidrage til elevernes viden om en periode i Danmarkshistorien, som har stor betydning for nutiden og dermed for elevernes dagligdag.
Give eleverne færdigheder i at arbejde med forskelligartede kildetyper, tekster, billeder, lydsekvenser, video og statistisk materiale.
Give eleverne en oplevelse af dagligdagen i Danmark i den pågældende periode og dermed bidrage til en skærpelse af elevernes historiske bevidsthed.
Give eleverne mulighed for selv at producere historisk materiale vha. uddrag fra de forskellige materialetyper.

Materialer:

 • Lærebog i Danmarks historie efter 1945.
 • Gør din pligt og kræv din ret' - 8. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • 8. del af 'Plads til os alle'

Struktur:
Introduktion 2-3 timer

Projektet gennemgås, og de forskellige materialetyper og arbejdsmetoder introduceres. Klassen ser filmen 'Gør din pligt og kræv din ret' og diskuterer hvilke problemstillinger til den nyere Danmarkshistorie, der berøres i denne. Disse problemstillinger vil herefter være styrende for arbejdet både med lærebogsmaterialet og for gruppearbejdet, således at eleverne hele tiden skal vurdere, i hvor høj grad arbejdet i de enkelte sekvenser medvirker til at belyse disse.

Listen af problemstillinger kan enten fremkomme ved diskussion på klassen i forbindelse med gennemsyn af filmen, eller den kan udleveres til eleverne. Et bud på en sådan liste kunne være:

 

 • Nogle grundlæggende forudsætninger for nutidens velfærdssamfund beskrives i afsnittene om Hvidovres historie, retten til sociale ydelser, folkeskolen og det politiske program 'Fremtidens Danmark'. I hvor høj grad har tankerne bag disse indvirket på forholdene i 60erne og derefter.
 • Hvilken forklaring gives på den økonomiske vækst?
 • Hvordan var udviklingen af den offentlige sektor?
 • Hvad ligger bag udtrykket - Velstand uden velfærd?
 • Hvorledes udvikledes forholdene på arbejdsmarkedet?
 • Hvilke konsekvenser fik udviklingen for familien?
 • Hvorledes kan ungdomsoprøret forklares?
 • Hvilke miljømæssige konsekvenser har den økonomiske vækst haft?
 • Hvilke ændringer skete i det politiske system fra 1973?
 • Hvorledes udviklede forholdene sig i de nye forstæder?
 • Hvordan er vilkårene for indvandrerne?

 

Baggrundslæsning: 6-10 timer

Der er nu rejst en del spørgsmål, som er blevet mere eller mindre fyldestgørende besvaret, og eleverne er forhåbentlig blevet interesseret i at grave lidt dybere. Til dette kan anvendes standard lærebøger, som er tilpasset elevernes alder og undervisningens faglige niveau.

Afhængig af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.Gruppearbejde:
Introduktion til gruppearbejde: 1-2 timer

Læreren forklarer kort ideen med gruppearbejdets emneinddeling, og i umiddelbar forlængelse af dette besøges netsitet (gerne på storskærm i klassen), og læreren viser eleverne manuskriptet til filmen, og gennemgår kort de 10 delemner. Efterfølgende vælger eleverne sig ind på de enkelte emner, og læreren afgør om enkelte emner bør udgår.

Gruppearbejde: 6 timer

I denne fase skabes der mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret, detaljeret og interaktivt med supplerende materiale. Materialet hentes dels fra netsitet 'www.pladstilosalle.dk/ Fra baggård til beton', dels fra manuskriptet til filmen 'Fra baggård til beton'.

Der er følgende krav til arbejdet:

 

 • I skal tage udgangspunkt i netsitets emnetekster (læses til første time)
 • I skal på netsitet finde, og inddrage 1-2 dokumenter, statistikker, personbeskrivelser eller andet, som belyser jeres tema.
 • Udskriv manuskriptet til filmen (læs det hjemme), og vurder på denne baggrund hvordan filmen forholder sig til jeres tema.
 • Se filmen (hvis praktisk muligt) og foretag en analyse af form og indhold i overensstemmelse med 'De praktiske råd og vink i arbejdet med video og film'.
 • Diskuter hvordan de øvrige materialetyper (lærebog og hjemmeside ) beskriver og forholder sig til de opstillede problemstillinger.
 • Find nogle relevante, men korte (2-3 min) filmcitater (klip fra filmen), som er beskrivende for jeres emne.
 • Forbered en fremlæggelse, som gerne må være suppleret af multimedier som billeder og lyd.

Timeforbrug

1. time Gennemse netsitet i relation til temaet.

 • a. Afprøv de forskellige menuer og links.
 • b. Find de områder som har relation til jeres emne.
 • c. Print tematekster og/eller evt. relevante dokumenter, statistikker m.m. og læs dem til næste time. Hvis der er mange dokumenter, statistikker m.m. kan I overveje at koncentrere jer om disse.

 

2. time Diskuter det læste materiale ( tematekst og evt. andet materiale) i forhold til lærebogens tekst.

 • a. Marker væsentlige steder i temateksten.
 • b. Diskuter kildeværdien, herunder problemer vedrørende mediets brugbarhed.
 • c. Prøv hjemme at opsamle hvad I på nuværende tidspunkt har erfaret i forhold til de overordnede problemstillinger.

 

3. time Filmen gennemses og bearbejdes med inddragelse af de film-tekniske aspekter.

 • a. Der udvælges nogle enkelte teknikker (speak, baggrundslyd, kameraføring, mv.) og det aftales hvilke medlemmer af gruppen, der holde øje med den enkelte teknik. Mindst én i gruppen bør holde styr på hvornår der kommer noget brugbart i forhold til deres emne.
 • b. Efter gennemsynet sammenlignes jeres iagttagelser og I skal prøve at finde ud af, om der er et mønster - et bestemt politisk budskab i filmen.
 • c. Diskuter hvilke problemstillinger ovennævnte gennemsyn rejser og diskuter filmens holdninger i forhold til netsitet og lærebogen.

 

4. time Samme som forrige time

 • a. Hvis der ikke er videoer nok til alle grupper kan flere gruppe udmærket se filmen sammen.
 • b. Til næste time forberedes arbejdet med manuskriptet. Man kan evt. uddelegere arbejdet mellem de enkelte gruppemedlemmer, som så vil få ca. 10-15 min. hver.

 

5. time Manuskriptet til filmen vurderes

 • a. Find og marker de steder i manuskriptet, som belyser jeres emne.
 • b. Diskuter hvilken holdning der haves til jeres emne.
 • c. Sammenlign med holdningerne i lærebogen og diskuter årsagen til eventuelle forskelle.
 • d. Til næste time forbereder den enkelte hvilke ting der bør indgå i fremlæggelsen på klassen. Husk de overordnede problemstillinger.

 

6. time Planlægning af fremlæggelsen

 • a. Diskuter hvordan jeres emne har medvirket til at belyse de overordnede problemstillinger.
 • b. Find ud af hvordan I vil fremlægge jeres projekt, og afprøv det eventuelt, og lav et kort referat af hovedsynspunkterne, som evt. kan komme op på tavlen.

 

Præsentation 2-3 timer

De enkelte gruppers arbejde skal præsenteres for den øvrige del af klassen. Da der i gruppearbejdet udelukkende er brugt elektronisk materiale, er det muligt - hvis elever og lærer behersker teknikken - at sammenklippe uddrag fra de forskellige kilder til enten skriftlige rapporter eller til præsentationer, som kan ledsage et mundtligt foredrag. Denne sidste metode kræver adgang til en storskærmsfremviser.

Den valgte præsentationsform skal naturligvis gøres helt klar for eleverne inden arbejdet sættes i gang.

Afrunding 2 timer

Som opsamling af forløbet kan det efter gruppearbejdet være en fordel at få et samlet overblik. Hvis der er tid til det, kan filmen ses igen eller der kan bruges oversigter fra lærebogen. Læs evt. temaartiklen, der er en samlet fremstilling af temaet.

Der er også mulighed for at bruge cd-rommen 'Hvem byggede Danmark?', der har disse oversigter i form af de såkaldte periode-speak. Samtidig bør der indgå overvejelser om, hvorledes de opstillede problemstillinger er blevet besvaret.

Udover overblikket er eleverne nu blevet bedre i stand til at vurdere oplysningerne og måden, de bliver præsenteret på, i filmen 'Gør din pligt og kræv din ret'. Her kan som eksempler fremdrages et par af de citater, som grupperne har valgt.

Med baggrund i viden fra de øvrige materialetyper kan det f.eks. ses, hvor tilrettelæggerne af filmen har valgt at lægge synsvinklerne og hvorledes disse bliver præsenteret ved de rent tekniske virkemidler eksempelvis i forholdet mellem billede og lyd.Arbejdsopgaver

Vejledende arbejdsopgaver til de enkelte grupper:

1. Hvidovres historie

 • Gå til netsitet og beskriv væksten i befolkningstallet i Hvidovre og baggrunden for denne.
 • Gør rede for begrebet 'kommunesocialisme' og forklar, hvorledes dette fik betydning for Hvidovre og andre kommuner.
 • Følg linkene Efter 2. verdenskrig er bolignøden igen stor og Bredalsparken og gør rede for Hvidovres udvikling til forstad med stor befolkning og store boligbyggerier.
 • Beskriv ud fra filmen / manuskriptet kampen mellem bønderne og de nytilflyttede arbejdere i Hvidovre. Diskuter dette i den landspolitiske sammenhæng (Min. 00.00 - 10.39)

 

2. Social sikring

 • Gå til netsitet og gør rede for udviklingen fra almisser til bistandslov.
 • Gå til erindringerne Uddrag af erindring om at vokse op som plejebarn fordi moderen er død og faderen er anbragt på fattiggården. Kvinde født i 1860 og Uddrag af erindring om barndom med en arbejdsløs far, boligforhold, forældrenes skilsmisse, besættelsen, om at få en læreplads og om at blive overflødig på sin arbejdsplads efter 24 år på grund af den teknologiske udvikling. Kvinde født i 1933 og redegør for levevilkårene i de perioder, der beskrives.
 • Gå til de statistikker, der henvises til under dette emne, og beskriv den udvikling, der er foregået på de enkelte områder.
 • Beskriv ud fra filmen / manuskriptet fortællerens holdning til den gradvise forbedring af de sociale vilkår og de periodiske tilbageslag. Hvorledes beskrives Socialdemokratiet og hvorledes beskrives de politiske modstandere. (min. 11.51 - 18.39)

 

3. Folkeskolen

 • Gå til netsitet og gør rede for udviklingen for udviklingen af folkeskolen fra ca. 1900 til i dag.
 • Følg linkene om Landsbyskolerne og betalings og betalingsfri skoler og diskuter holdningen til børn og undervisning. Gå ligeledes til de 2 statistikker, der henvises til, og forklar, hvad de viser.
 • Diskuter med udgangspunkt i netsitet arbejderbevægelsens holdning til uddannelse før og nu.
 • Beskriv ud fra filmen / manuskriptet udviklingen indenfor folkeskolen i Hvidovre og præsenter de forskellige politiske holdninger til dette punkt (Min 10.39 - 11.51)

 

4. Fremtidens Danmark

 • Gå til netsitet og gør rede for indholdet af Socialdemokratiets program 'Fremtidens Danmark'
 • Diskuter betydningen af, at Socialdemokratiets ledelse i højere grad kommer til at bestå af akademikere.
 • Følg linket Jens Otto Krag og vurder han betydning for Socialdemokratiet.
 • Beskriv ud fra filmen holdningen og præsentationen af den i filmen 'Ved forenede kræfter' (Min 18.39 - 20.15)

 

5. Forstædernes vækst

 • Gå til netsitet og gør rede for væsentlige områder til beskrivelse af forstædernes vækst.
 • Følg linket kvalitetsbyggeri og sæt opførelsen af Bredalsparken ind i en større boligpolitisk udvikling.
 • Hvad gemmer sig bag udtrykket Forstædernes ulidelige kedsomhed? Prøv evt. at sammenligne med nutidige diskussioner om tilbud til unge.
 • Beskriv ud fra filmen / manuskriptet den vurdering, som beboerne giver Bredalsparken. (Min 20.15 - 24.39) Sammenlign dette med vurderingen af det lidt senere betonbyggeri, som det beskrives i filmen Fra baggård til beton og den tilhørende hjemmeside.

 

6. Daginstitutionerne

 • Gå til netsitet og gør rede for udviklingen af daginstitutioner fra 1900 og til i dag.
 • Find ud af forskellene mellem folke- og menighedsbørnehaverne på den ene side og de frie børnehaver på den anden.
 • Følg linket om Viola Nørløv og gør rede for hendes indsats i forbindelse med udviklingen af daginstitutioner.
 • Beskriv vha. filmen / manuskriptet udsendelsens holdning til de forskellige typer daginstitutioner. (Min. 24.23 - 27.55)

 

7. Velstand uden velfærd.

 • Gå til netsitet og find nogle nøgletal som beskriver den økonomiske udvikling i denne periode og udviklingen i levestandarden.
 • Forklar udtrykket "Velstand uden velfærd" og giv nogle eksempler på den fortsatte ulighed.
 • Læs erindringen Uddrag af erindring om barndomshjemmet på en lille gård på landet, om at få plads i huset og om at starte på akkordarbejde på en fabrik i 1960erne. Kvinde født i 1940, (især sidste halvdel) og gør rede for arbejdet i de nye industrier.
 • Beskriv vha. filmen / manuskriptet de billeder og den speak, der bruges for at illustrere velstandsstigningen. Ligger der evt. en holdning bag? (Min. 27.55 - 33.24)

 

8. Økonomisk Demokrati

 • Gå til netsitet og find forklaringer på, hvad ØD er.
 • Diskuter hvorfor diskussionen om indførelsen af dette blev så voldsom og følelsesladet.
 • Undersøg og diskuter omfanget af lønmodtager-kapital / investeringer i de danske virksomheder i dag.
 • Beskriv vha. filmen / manuskriptet befolkningens holdning til ØD-forslaget (Min. 34.12 - 37.13)

 

9. Ungdomsoprør

 • Gå til netsitet og beskriv nogle væsentlige elementer i det, der samlende er blevet kaldt ungdomsoprøret.
 • Følg linket bag på den danske arbejderbevægelse og gør rede for forholdet mellem ungdomsoprøret og arbejderbevægelsen.
 • Diskuter præsentationen af BZ'erne og sammenhold det med jeres viden om den seneste udvikling i konfrontationerne med denne gruppe.
 • Beskriv vha. filmen / manuskriptet baggrunden eller forklaringerne på, at ungdommen reagerede mod det etablerede samfund. (Min. 37.13 - 40.24)

 

10. Indvandrere

 • Gå til netsitet og gør rede for den historiske baggrund for indvandrerspørgsmålet.
 • Hvad siges der om indvandrersituationen i forstæderne i dag og hvilke politiske initiativer iværksættes der i den forbindelse.
 • Find oplysninger om den seneste udvikling på indvandrerområdet og de politiske diskussioner.
 • Beskriv vha. filmen / manuskriptet Avedøre Stationsby som et eksempel på en såkaldt indvandrerghetto.Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie:

 • Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
 • Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
 • Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
 • Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
 • En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
 • Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
 • Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
 • Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
 • Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

 

Andre materialer

 • CD-ROM: "Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998 lille omtale
 • Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike (DR og DIF) "100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI) "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DRSamfundsfag:

 • Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
 • Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl., Gyldendal 1996
 • Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen, Alinea 1999
 • På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
 • Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen, Borgen 1999
 • VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996Links

www.soc.dk/skole (mere om socialdemokratiet og arbejderbevægelsen,desuden med links til andre partier)
www.aba.dk (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)
www.folketinget.dk
www.arbejdermuseet.dk
www.kbhbymuseum.dk

Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies