Udskriv Email

undervisning_top

Lys over land (Gymnasie & HF)

Kulturpolitik og arbejderbevægelsens store dannelsesprojekt
Et 25 timers forløb som er velegnet til gruppearbejde, hvor de enkelte emner giver mulighed for historisk belysning såvel som historisk perspektivering. Metoden betyder at klassen evt. må opgive delvist differentieret pensa pga. de forskellige kilder som er læst.

Om Arbejderkultur og kulturpolitik

Målsætning:
Bidrage til elevernes viden om en periode i Danmarkshistorien, som har stor betydning for nutiden og dermed for elevernes dagligdag. Give eleverne færdigheder i at arbejde med forskelligartede kildetyper, tekster, billeder, lydsekvenser, video og statistisk materiale.

Give eleverne en oplevelse af dagligdagen i Danmark i den pågældende periode og dermed bidrage til en skærpelse af elevernes historiske bevidsthed. Give eleverne mulighed for selv at producere historisk materiale vha. uddrag fra de forskellige materialetyper.

Materialer:

 • Lærebog i Danmarks historie efter 1945
 • Lys over land - 7. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • l7. del af 'Plads til os alle'

Struktur:

Introduktion 2-3 timer

Projektet gennemgås, og de forskellige materialetyper og arbejdsmetoder introduceres. Klassen ser filmen 'Lys over land' og diskuterer hvilke problemstillinger til den nyere Danmarkshistorie, der berøres i denne. Disse problemstillinger vil herefter være styrende for arbejdet både med lærebogsmaterialet og for gruppearbejdet, således at eleverne hele tiden skal vurdere, i hvor høj grad arbejdet i de enkelte sekvenser medvirker til at belyse disse.

Listen af problemstillinger kan enten fremkomme ved diskussion på klassen i forbindelse med gennemsyn af filmen, eller den kan udleveres til eleverne. Et bud på en sådan liste kunne være:

 

 • Hvad var baggrunden for, at arbejderbevægelsen overhovedet får et kulturelt program?
 • Findes der en speciel arbejderkultur?
 • Hvilke aktiviteter engagerer man sig i og hvorfor?
 • Hvorledes reagerede og reagerer medlemmerne på dette?
 • Er det overhovedet rimeligt at fagbevægelsen beskæftiger sig med andet end løn- og arbejdsvilkår?
 • Findes der andre eksempler på, at interesseorganisationer også har et kulturelt sigte?

 

Baggrundslæsning: 6-10 timer

Der er nu rejst en del spørgsmål, som er blevet mere eller mindre fyldestgørende besvaret, og eleverne er forhåbentlig blevet interesseret i at grave lidt dybere. Til dette kan anvendes standard lærebøger, som er tilpasset elevernes alder og undervisningens faglige niveau.

Afhængig af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Gruppearbejde

Introduktion til gruppearbejde: 1-2 timer

Læreren forklarer kort ideen med gruppearbejdets emneinddeling, og i umiddelbar forlængelse af dette besøges netsitet (gerne på storskærm i klassen), og læreren viser eleverne manuskriptet til filmen, og gennemgår kort de 10 delemner. Efterfølgende vælger eleverne sig ind på de enkelte emner, og læreren afgør om enkelte emner bør udgår.

Gruppearbejde: 6 timer

I denne fase skabes der mulighed for, at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret, detaljeret og interaktivt med supplerende materiale. Materialet hentes dels fra netsitet 'www.pladstilosalle.dk/ Fra baggård til beton', dels fra manuskriptet til filmen 'Fra baggård til beton'.

Der er følgende krav til arbejdet:

 

 • I skal tage udgangspunkt i netsitets emnetekster (læses til første time)
 • I skal på netsitet finde, og inddrage 1-2 dokumenter, statistikker, personbeskrivelser eller andet, som belyser jeres tema.
 • Udskriv manuskriptet til filmen (læs det hjemme), og vurder på denne baggrund hvordan filmen forholder sig til jeres tema.
 • Se filmen (hvis praktisk muligt) og foretag en analyse af form og indhold i overensstemmelse med 'De praktiske råd og vink i arbejdet med video og film'.
 • Diskuter hvordan de øvrige materialetyper (lærebog og hjemmeside ) beskriver og forholder sig til de opstillede problemstillinger.
 • Find nogle relevante, men korte (2-3 min) filmcitater (klip fra filmen), som er beskrivende for jeres emne.
 • Forbered en fremlæggelse, som gerne må være suppleret af multimedier som billeder og lyd.

Timeforbrug

1. time Gennemse netsitet i relation til temaet.

 • a. Afprøv de forskellige menuer og links.
 • b. Find de områder som har relation til jeres emne.
 • c. Print tematekster og/eller evt. relevante dokumenter, statistikker m.m. og læs dem til næste time. Hvis der er mange dokumenter, statistikker m.m. kan I overveje at koncentrere jer om disse.

 

2. time Diskuter det læste materiale ( tematekst og evt. andet materiale) i forhold til lærebogens tekst.

 • a. Marker væsentlige steder i temateksten.
 • b. Diskuter kildeværdien, herunder problemer vedrørende mediets brugbarhed.
 • c. Prøv hjemme at opsamle hvad I på nuværende tidspunkt har erfaret i forhold til de overordnede problemstillinger.

 

3. time Filmen gennemses og bearbejdes med inddragelse af de film-tekniske aspekter.

 • a. Der udvælges nogle enkelte teknikker (speak, baggrundslyd, kameraføring, mv.) og det aftales hvilke medlemmer af gruppen, der holde øje med den enkelte teknik. Mindst én i gruppen bør holde styr på hvornår der kommer noget brugbart i forhold til deres emne.
 • b. Efter gennemsynet sammenlignes jeres iagttagelser og I skal prøve at finde ud af, om der er et mønster - et bestemt politisk budskab i filmen.
 • c. Diskuter hvilke problemstillinger ovennævnte gennemsyn rejser og diskuter filmens holdninger i forhold til netsitet og lærebogen.

 

4. time Samme som forrige time

 • a. Hvis der ikke er videoer nok til alle grupper kan flere gruppe udmærket se filmen sammen.
 • b. Til næste time forberedes arbejdet med manuskriptet. Man kan evt. uddelegere arbejdet mellem de enkelte gruppemedlemmer, som så vil få ca. 10-15 min. hver.

 

5. time Manuskriptet til filmen vurderes

 • a. Find og marker de steder i manuskriptet, som belyser jeres emne.
 • b. Diskuter hvilken holdning der haves til jeres emne.
 • c. Sammenlign med holdningerne i lærebogen og diskuter årsagen til eventuelle forskelle.
 • d. Til næste time forbereder den enkelte hvilke ting der bør indgå i fremlæggelsen på klassen. Husk de overordnede problemstillinger.

 

6. time Planlægning af fremlæggelse

 • a. Diskuter hvordan jeres emne har medvirket til at belyse de overordnede problemstillinger.
 • b. Find ud af hvordan I vil fremlægge jeres projekt, og afprøv det eventuelt, og lav et kort referat af hovedsynspunkterne, som evt. kan komme op på tavlen.

 

Præsentation 2-3 timer

De enkelte gruppers arbejde skal præsenteres for den øvrige del af klassen. Da der i gruppearbejdet udelukkende er brugt elektronisk materiale, er det muligt - hvis elever og lærer behersker teknikken - at sammenklippe uddrag fra de forskellige kilder til enten skriftlige rapporter eller til præsentationer, som kan ledsage et mundtligt foredrag. Denne sidste metode kræver adgang til en storskærmsfremviser.

Den valgte præsentationsform skal naturligvis gøres helt klar for eleverne inden arbejdet sættes i gang.

Afrunding 2 timer

Som opsamling af forløbet kan det efter gruppearbejdet være en fordel at få et samlet overblik. Hvis der er tid til det, kan filmen ses igen eller der kan bruges oversigter fra lærebogen. Læs evt. temaartiklen, der er en samlet fremstilling af temaet.

Der er også mulighed for at bruge cd-rommen 'Hvem byggede Danmark?', der har disse oversigter i form af de såkaldte periode-speak. Samtidig bør der indgå overvejelser om, hvorledes de opstillede problemstillinger er blevet besvaret.

Udover overblikket er eleverne nu blevet bedre i stand til at vurdere oplysningerne og måden, de bliver præsenteret på, i filmen 'Lys over land'. Her kan som eksempler fremdrages et par af de citater, som grupperne har valgt.

Med baggrund i viden fra de øvrige materialetyper kan det f.eks. ses, hvor tilrettelæggerne af filmen har valgt at lægge synsvinklerne og hvorledes disse bliver præsenteret ved de rent tekniske virkemidler eksempelvis i forholdet mellem billede og lyd.

Opgaver

1. Kulturelle strømninger i slutningen af 1800-tallet.

 • Gå til netsitet og karakteriser de tre kulturer, som beskrives her.
 • Beskriv sammenhængen mellem de tre gruppers levevilkår og den selvforståelse, som kulturerne er udtryk for.
 • Gå til statistikkerne om den arbejdstid, der skal bruges til at tjene til de daglige fornødenheder, og beskriv ud fra denne udviklingen i arbejderens fritid.
 • Gør vha. filmen eller manuskriptet rede for den forklaring, som ligger til grund for ønsket om at uddanne arbejderne. (min. 00.00 – 04.35)

 

2. Arbejderbevægelsens udgivelser og medievirksomhed.

 • Gå til netsitet og gør rede for de væsentligste elementer i arbejderbevægelsens satsning på pressen og medierne i bred forstand.
 • Hvilken tankegang ligger bag de forskellige initiativer? Hvad er baggrunden for deres oprettelse?
 • Forklar med udgangspunkt i de socialdemokratiske TV-stationer det paradoks eller den modsætning i mål og midler, som arbejderbevægelsens kulturtilbud må leve med. Giv nutidige eksempler på dette.
 • Beskriv ud fra filmen eller manuskriptet klippene fra TV-Svendborg og kommenter programoversigten fra TV-Danmark (min. 43.03 – 44.44).

 

3. Arbejdernes kulturelle foreninger.

 • Gå til netsitet og beskriv de aktiviteter, som de nydanne klubber og foreninger arbejder med. Giv ligeledes en forklaring på, hvorledes disse klubber og foreninger opfattes i den socialdemokratiske helhed.
 • Følg linket om Oskar Hansen og find ud af, hvad har skrevet. Find i en sangbog et eksempel på hans digtning og kommenter indhold og form.
 • Under beskrivelsen af 'Arte' bruges udtrykket 'underholdende forbedring' Forklar betydningen af dette og find eksempler på dette fænomen i arbejderbevægelsens kulturelle aktiviteter som helhed.
 • Beskriv ud fra filmen eller manuskriptet indholdet og budskabet i de sange, som arbejderbevægelsen brugte. Noter hvilke eksempler der nævnes på de bøger, som man læste og prøv at finde ud af karakteren af dem. (min. 5.59 – 10.19)

 

4. Arbejdersport.

 • Gå til netsitet og find forklaringer på, hvorfor arbejderbevægelsen engagerer sig i sports- og ungdomsaktiviteter.
 • Gå til erindringen Uddrag af erindring om barndom og ungdom, hvor han var aktiv i DUI og DSU. Mand født i 1915 og beskriv et ungdomsliv indenfor DUI og DSU.
 • Beskriv ud fra netsitet forløbet og indholdet af en Fagenes Fest. Hvad ligger der bag de enkelte – og lidt særprægede – sportsaktiviteter?
 • Beskriv ud fra filmen eller manuskriptet den ideologiske baggrund for Fagenes Fest og sæt dette i sammenhæng med den inden- og udenrigspolitiske situation. (min. 18.16 – 21.38)

 

5. Kommunistisk kultur i 30erne.

 • Gå til netsitet og gør rede for begrebet kulturradikalisme og find eksempler på personer og holdninger tilknyttet denne retning. Følg i denne sammenhæng linket om Poul Henningsen.
 • Hvilke danske, samfundskritiske forfattere nævnes? Prøv at finde eksempler på deres forfatterskab og hvilke politiske holdninger, de repræsenterer.
 • På netsitet anvendes udtrykket ”Stalinismens fascination” Forklar dette udtryk og dets betydning i kulturdebatten i 30erne.
 • Beskriv vha. filmen eller manuskriptet konflikten mellem kommunisterne og socialdemokraterne vedrørende kulturpolitikken. (min. 23.36 – 26.53). Hvad er filmens holdning til dette spørgsmål? Hvordan viser det sig? Prøv også at kigge på netsitet for filmen 'Med eller uden for loven'.

 

6. Kultur i 30erne.

 • Gå til netsitet og gør rede for Julius Bomholts og Hartvig Frisch’s opfattelse af arbejderkultur i begyndelsen af 30erne og i slutningen af 30erne.
 • Følg linkene til Julius Bomholt og Hartvig Frisch for at kunne gøre rede for de 2 kulturpersonligheders baggrund.
 • Kulturen skulle ikke være ren underholdning. Gør i den forbindelse rede for de holdninger, som ligger bag de kulturelle aktiviteter såsom talekorene, avisen Socialdemokraten kulturredaktion og arbejderfesterne.
 • Beskriv vha. filmen eller manuskriptet den kulturopfattelse, som ligger bag filmen I folkets navn. Hvorledes formidles budskabet? (min. 21.51 – 28.30).

 

7. Uddannelse.

 • Gå til netsitet og gør rede for oprettelsen af arbejderhøjskolerne og baggrunden for dette.
 • Hvilke tanker lå bag oprettelsen af Arbejdernes Oplysnings Forbund og hvorledes satte de sit præg på organisationen.
 • Find vha. temaartiklerne eller andet materiale ud af, hvad den socialdemokratiske holdning var og er til undervisning i det hele taget. Hvorledes kommer det til udtryk i statistikkerne?
 • Beskriv vha. filmen eller manuskriptet den holdning, som kommer til udtryk om undervisning og videnstilegnelse. Find eksempler på holdningen i filmen. (min. 10.19 – 12.56)

 

8. Film og teater.

 • Gå til netsitet og find beskrivelser af de såkaldte partifilm. Hvad handler de om og hvilket budskab formidles?
 • Gå til programmet for åbningen af biografen Nora Bio og gå til statistikken om antallet af biografer i Danmark. Hvad fortæller dette om filmmediets betydning?
 • Se nøje på de filmklip, der vises på filmen. Hvad er budskabet og hvorledes formidles det? (min. 22.12 – 23.36, 27.47 – 28.30, 31.50 – 34.29)
 • Hvad fortælles der på netsitet om arbejderbevægelsens sponsorvirksomhed? Find eksempler på dette og diskuter evt. forløbet op til udsendelse af denne serie på nationalt fjernsyn.

 

9. Ferie og fritid.

 • Gå til netsitet og gør rede for udviklingen hen imod fritidssamfundet.
 • Hvilke konsekvenser fik den mere fritid og de længere ferier for arbejderbevægelsens kulturtilbud?
 • Følg linkene Velstandsstigningen, Vuggestuer , Børnehaver og Familierne i de nye boligkvarterer…. og sæt fritidstilbuddene og de kulturelle konsekvenser af disse ind i en samfundsmæssig sammenhæng.
 • Beskriv ud fra filmen eller manuskriptet datidens (1930erne og 1940erne) reaktion på de feriemuligheder, som blev tilbudt i forbindelse med Dansk Folkeferie (min. 28.47 – 30.45)

 

10. Opbrud – 60erne og frem.

 • Gå til netsitet og gør rede for begrebet Rindalismen. Diskuter om der findes tilsvarende holdninger i dag på kulturområdet. Find evt. eksempler.
 • Hvad betyder ungdomsoprøret og velstandstigningen i 60erne for kulturdebatten i arbejderbevægelsen?
 • Diskuter med udgangspunkt i netsitet fagbevægelsens rolle indenfor kulturområdet. Inddrag både et historisk perspektiv og evt. eksempler fra i dag.
 • Beskriv ud fra filmen eller manuskriptet den politiske debat mellem højre- og venstrefløj ang. anvendelsen af skattemidler til kultur. (min. 34.45 – 47.14)

Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.

Historie:

 • Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
 • Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
 • Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
 • Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
 • En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
 • Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
 • Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
 • Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
 • Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

 

Andre materialer

 • CD-ROM: "Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998 lille omtale
 • Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike (DR og DIF) "100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI) "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DRSamfundsfag:

 • Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
 • Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl., Gyldendal 1996
 • Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen, Alinea 1999
 • På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen,Columbus 1995
 • Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen, Borgen 1999
 • VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996Links


Udflugter

 • Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
 • Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

 

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies