Udskriv Email

undervisning_top

Når bægeret flyder over (udskoling)

Arbejdskampe og forholdene på arbejdsmarkedet


Strejkeavisen

Lav en strejkeavis: "Nu må der siges STOP!'
Målsætning:

 • At eleverne får viden om, hvordan periodens modsætninger mellem arbejdstagere og arbejdsgivere har udspillet sig f orskelligt afhængigt af politiske, økonomiske og sociale spændinger i det danske samfund.
 • At eleverne får en erkendelse af, at arbejdskampe har haftkonsekvenser både for den enkelte og for samfundet.
 • At eleverne får mulighed for at vurdere fortidens vilkår og konflikter i sammenhæng med deres egen nutidige og fremtidige rolle som borgere i det danske samfund.

Projektforløb
Eleverne ser filmen "Når bægeret flyder over" og noterer ned, hvilke hovedområder filmen kommer ind på. I gennemgangen fokuseres på de begrundelser, der fremhæves som de udløsende kræfter for konflikterne: sociale, økonomiske og politiske. Eleverne får præsenteret internetsitet www.pladstilosalle.dk og får gennemgået opbygningen og mulighederne.

Med udgangspunkt i de konflikter, filmen beskriver, vælger grupperne én konflikt ud og får nu til opgave at udgive en avis, der ud fra de konfliktenes synspunkt beskriver, hvad det er der sker, hvordan den enkelte oplever konflikten, skurke og helte osv.

Den journalistiske form, layout, tilgængelighed vælges med henblik på at skabe størst mulig gennemslagskraft og størst mulig appel om direkte og indirekte støtte i situationen.

Fremlæggelsen består i gruppevis redegørelse for den enkelte avis indhold og form, samt gruppens overvejelser over sandsynligheden af "lignende konflikter" i et nutidigt og fremtidigt perspektiv. Man kan her tænke sig, at forældregruppen deltager i fremlæggelsen og i debatten ikke mindst i relation til overvejelserne omkring det nutidige og fremtidige perspektiv.
Organisering

Væsentlige dele af arbejdsprocessen vil bestå i, at grupperne arbejder med at indsamle materiale, billedstof, interviews osv. Der vil være behov for at eleverne arbejder opsøgende og i vid udstrækning uden for skolen. Ligeledes vil arbejdet kræve umiddelbar adgang til at kunne edb-behandle stoffet. Undervisningen bør derfor tilrettelægges i større sammenhængende enheder fx feature, projektdage- eller uger.
Planlægning

Undervisningsprojektet lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være nærliggende, at forskellige faglærere inddrages - dansk, historie, samfundsfag, edb-vejleder, skolevejleder osv. Der kan i planlægningen som forberedelse af projektet indgå kurser inden for specielle områder fx avismediet, det arbejdsretslige system, layoutprogrammer mv.

Skolebiblioteket / mediateket spiller en central rolle både i indsamlingen af relevante billedmaterialer, tekster, memoirer, film osv. og med hensyn til at forberede de tekniske muligheder for, at eleverne kan arbejde professionelt med produktionen af deres avis.

Endelig vil det være naturligt at orientere og inddrage forældregruppen som en vigtig "kilde" gennem en udførlig projektbeskrivelse.

Arbejdskampe

Arbejdskampe og forholdene på arbejdsmarkedet
Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning: Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for arbejdskampe og konflikter på arbejdsmarkedet. Eleverne orienterer sig om, hvilken indflydelse arbejdskampe har haft på godt og ondt i det danske samfund.
Materialer:

 • 'Når bægeret flyder over' - 3. del af filmserien 'Plads til os alle'
 • Internetsitet: www.pladstilosalle.dk
 • Evt. Lærebog, se litteraturoversigt


Se filmen: (2-3 timer). 3. del 'Når bægeret flyder over'. Klassen ser filmen og diskuterer opbygningen ogproblemstillingerne i store træk

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noterespå tavlen og gennemgås)


Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

 • Hvorfor og af hvem er Arbejdsretten, som afgør konflikter mellem arbejdere og arbejdsgivere, blevet kaldt en klassedomstol?
 • Hvilken forklaring gives der på Storlockouten i 1899, og hvad var resultatet af storlockouten?
 • Hvad var konsekvenserne for arbejderne, mens Storlockouten stod på?
 • Hvordan skildres vilkårene for strejkebryderne, også kaldet skruebrækkere?
 • Hvad fik arbejdsløshedsbevægelserne på benene, og hvad brugte man de arbejdsløse til i 1930’erne?
 • Hvordan beskrives syndikalisternes/kommunisternes roller i arbejskampe?
 • Hvordan vurderes kampene om ligeløn blandt mænd og kvinder og effekten af ligelønnens indførelse i 1973?
 • Hvad ligger der i begrebet ’organiseringstvang’?
 • Hvordan er uenighed mellem arbejdere og deres forhandlere kommet til udtryk?

Gennemgå undervejs begreber fra filmen som overenskomst, voldgift, generalstrejke, skruebrækker, 1. maj, undtagelsestilstand, Rigsdagen, Kanslergadeforliget, realløn, mæglingsforslag, Marshall-hjælp, tidsstudier, rationaliseringer, akkordarbejde og indkomstpolitik.

Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)

Eleverne åbner 'www.pladstilosalle.dk', tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 3. del 'Når bægeret flyder over'. I Baggrundsboksen klikker eleverne på 'Temaartikler', derfra på 3. del, hvorefter en 4- siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet om arbejdskampe. Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Linkene fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer): Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for arbejderbevægelsens politiske udvikling.
Grupperne skal finde en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.
Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen.

De relevante sider på netsitet gennemgås:

 • Indgang til delemner i tema tema 3, 'Når bægeret flyder over'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Når bægeret flyder over' (indgang fra tema 3 forside)

Eleverne vælger et delemne at arbejde med som gruppearbejde.

Gruppearbejde (ca. 10 timer): I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 3. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 3. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Vælg billeder fra 'Billedgalleriet' i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i 'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Brug evt. 'Søgning' i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til os alle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen.

Fremlæggelse (ca. 4 timer)

Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet.
En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har en storskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmål eller diskussion.

Opsamling
(2 timer)

Efter projektet kan det være en fordel at samle op på temaet arbejdskampe, da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne. En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger, klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse?

Forslag til bøger og andre materialer

Historie

De lette
Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De svære
Åge Fredslund Andersen: Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 6 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1997
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM: "Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film: "100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
"Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR

Samfundsfag
Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

Links
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
Danmarks Industrimuseum
Københavns Bymuseum
Folketinget 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies