Udskriv Email

undervisning_top

Med loven eller uden (udskoling)

Til dette afsnit er der udarbejdet forslag til to forløb: Arbejderbevægelsens politiske udvikling før Anden Verdenskrig
og om at vælge mellem reform eller revolution.


Arbejderbevægelsen - i billeder og lyd

Udform en udstilling: 'Arbejderbevægelsen - i billeder og lyd'
Målsætning: Eleverne skal med udgangspunkt i filmen 'Med loven eller uden' og internetsitets billed- og tekst muligheder erhverve sig viden om hovedlinier i den danske samfundsudvikling gennem opbygning af en udstilling, der illustrerer væsentlige sider af arbejderbevægelsens historie frem til besættelsens afslutning.
Eleverne får gennem arbejdet med udstillingen lejlighed til at inddrage en bred vifte af kildemuligheder.
Eleverne skal forholde sig til problemstillinger knyttet til indsamling og formidling af historisk viden.
Projektforløb

Eleverne ser filmen 'Med loven eller uden' og det noteres ned, hvilke hovedområder filmen kommer ind på. Eleverne får præsenteret internetsitet 'www.pladstilosalle.dk'og får gennemgået opbygning og muligheder.

Med udgangspunkt i internetsitets oversigt over temaets 10 delemner vælges de områder, de enkelte grupper skal beskæftige sig med. Diskuter i klassen omfang og form for gruppernes præsentationaf deres områder og den samlede design af udstillingen .
De enkelte grupper gennemarbejder internetsitets oplysninger og billedmuligheder og vurderer, hvad de vil bruge herfra og opstiller en plan for det videre arbejde med at supplere og udbygge deres område med andre billed- og tekstmuligheder, muligheder for indsamling af genstande, personlige erindringer, musik fra tiden osv.
Udstillingen tilrettelægges med henblik på at kunne præsenteres som et tilbud for lokalsamfundet, for forældre, andre klasser osv. I den sammenhæng overvejes det, om der skal udarbejdes et samlet informationsmateriale og tages initiativer til "annoncering".

Organisering: Væsentlige dele af arbejdsprocessen vil bestå i, at eleverne skal arbejde med at indsamle og fremstille supplerende materialer, udforme udstillingen osv. Det vil derfor være nødvendigt, at undervisningen finder sted i større sammenhængende enheder fx feature, projektdage-uger osv.

Planlægning: Udstillingsprojektet lægger op til en række tværfaglige muligheder, hvor det vil være oplagt, at forskellige faglærere bidrager - dansk, historie, samfundsfag, skolevejleder, billedkunst, musik osv. Man kan her forestille sig, at faglærerne fx knyttes til de enkelte grupper som vejledere, der både er med til at pege på muligheder og vejleder om indhold og form.

Skolebiblioteket spiller en central rolle gennem at sikre, at eleverne i deres arbejde har adgang til et bredt udvalg af billedfremstillinger fra perioden, udvalg af musik, lydoptagelser osv. Ligeledes vil det være oplagt at undersøge, hvad fagforbund, organisationer, lokalarkiver og museer har udgivet af bøger, memoirer, film mv.

Planlægningen må ligeledes tage højde for, at der er skabt mulighed for relevante udstillingsfaciliteter : Opslagstavler, montrer, podier, lys, tekniske faciliteter osv.

Endelig vil det være hensigtsmæssigt at orientere og inddrage forældregruppen gennem en udførlig projektbeskrivelse.Reform eller revolution

Arbejderbevægelsens politiske udvikling før Anden Verdenskrig - om at vælge mellem reform eller revolution.

Undervisningsprojekt på ca. 25 timer

Målsætning: Eleverne tilegner sig viden om baggrunden for dansk socialisme. Eleverne orienterer sig om arbejderbevægelsens politiske valg og indflydelse i Danmark frem til Anden Verdenskrig.
Materialer: 'Med loven eller uden' - 1. del af filmserien 'Plads til os alle'
Internetsitet: www.pladstilosalle.dk
Evt. Lærebog, se litteraturoversigt

Se filmen: (2-3 timer). 1. del 'Med loven eller uden'. Klassen ser filmen og diskuterer opbygningen og problemstillingerne i store træk.

Følgende spørgsmål kan evt. stilles:

 • Hvordan er filmen bygget op? (tidskronologisk, en gennemgående fortæller, osv.).
 • Hvilke problemstillinger bliver taget op? (problemstillinger noterespå tavlen og gennemgås)


Følgende problemstillinger kan evt. gennemgås:

 • Hvad fik Louis Pio til at skrive 'Socialistiske Blade', og hvad ville han med disse blade?
 • Hvordan var levevilkårene i 1870ernes arbejderkvarterer?
 • Hvad var effekten af Slaget på Fælleden i 1872?
 • Hvordan gik det arbejderbevægelsens stifter, Louis Pio?
 • Hvilken forklaring får vi på, at bondepartiet Venstre og Socialdemokratiet fandt sammen i kampen for demokrati op til århundredeskiftet 1900?
 • Hvordan forestillede den danske arbejderbevægelse sig, at socialismen skulle indføres?
 • Hvordan adskilte syndikalisterne sig fra socialdemokraterne, og hvad kom syndikalisterne til at hedde fra 1920?
 • Hvordan forløb 'påskekrisen' efter Første Verdenskrig?
 • Hvordan vurderes statminister Staunings rolle i 1930erne?
 • Hvordan var Stauning og Socialdemokratiets forhold til nazismen og besættelsen af Danmark?


Gennemgå undervejs eventuelt begreber som: Revolution, borgerskab, socialisme, diktatur, klassekamp, reformpolitik, opposition, fagbevægelse, strejke/lockout og voldgiftsdomstol.

Læs Temaartikel: (ca. 4 timer eller hjemmearbejde)

Eleverne åbner 'www.pladstilosalle.dk', tager udgangspunkt i forsiden og klikker sig derfra til 1. del 'Med loven eller uden'. I Baggrundsboksen klikker eleverne på 'Temaartikler', derfra på '1. del', hvorefter en 4-siders artikel toner frem og giver en sammenhængende fremstilling af temaet: arbejderbevægelsens politiske udvikling. Eleverne læser artiklen, som evt. printes ud. Aftal forinden om eleverne skal linke og læse videre, hvilket udvider mængden af tekster betydeligt. Linkene fører til delartikler, som eleverne senere skal læse i gruppearbejdet. Afhængigt af grundighed, ambitionsniveau og evt. inddragelse af supplerende materiale kan tidsforbruget varieres.

Instruktion til gruppearbejde (1-2 timer): Gruppeopgaven går ud på at belyse et delemne og dets betydning for arbejderbevægelsens politiske udvikling.
Grupperne skal finde en måde at fremlægge deres opgave for resten af klassen. Aftal evt. hvor lang tid fremlæggelsen højst må tage. Er der en storskærm til rådighed, kan eleverne ved fremlæggelsen supplere med at vise billeder, statistikker og andet relevant dokumentation fra netsitet.
Læreren forklarer kort idéen med gruppearbejdets inddeling i delemner og gennemgår kort de ti emner med henvisning til problemstillingerne fra filmen og temaartiklen. Læreren tager højde for om enkelte emner bør udgå eller om nogle emner slås sammen.

 • De relevante sider på netsitet gennemgås.
 • Indgang til delemner i tema 1: 'Med loven eller uden'
 • Links til andre temaer i netsitet
 • Statistikker og dokumentationer i teksten under delemnerne
 • Tidsmarkering
 • Baggrundsboksen.
 • Filmmanuskriptet til 'Med loven eller uden' (indgang fra tema 1 forside)


Læreren kan støtte sig til 'Vejledningen' i venstre spalte, som man kommer til fra alle sider i netsitet. Læreren kan gør eleverne opmærksom på søgefunktionen.

Eleverne vælger et delemne at arbejde med som gruppearbejde (2-3elever).


Gruppearbejde (ca. 10 timer): I denne fase er der mulighed for at eleverne kan arbejde selvstændigt, differentieret og detaljeret evt. suppleret med lærebøger og andre materialer.

Hver gruppe skal arbejde ud fra følgende på netsitet:

 • Læs delemnets artikler. Markér eller nedskriv vigtige steder i artiklerne (og sammenlign evt. med hvad der står om det emne i lærebogen).
 • Læs filmmanuskriptet til 1. del. Markér tekst- og billedsteder, som siger noget om jeres emne.
 • Brug steder i temaartiklen om 1. del, som siger noget om jeres emne
 • Find og læs 1-2 dokumentationer fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Find og analysér 1-2 statistikker fra 'Baggrundsboksen', som siger noget om jeres delemne.
 • Vælg billeder fra 'Billedgalleriet' i 'Baggrundsboksen', som fortæller noget om jeres delemne.
 • Find og læs om personer fra 'Persongalleriet' i 'Baggrundsboksen', som har betydning for jeres delemne.
 • Kig på 'Tidslinien' i 'Baggrundsboksen' og beskriv hvad der sker samtidig i Danmark og verden.
 • Brug evt. 'Søgning' i venstre spalte for at finde frem til andre relevante artikler om jeres emne. Søgningen giver dig mulighed for at søge efter bestemte ord eller sætninger i hele netsitet 'Plads til os alle'.
 • Forbered en fremlæggelse af jeres opgave, som gerne må være suppleret af billeder, statistikker og andet relevant fra netsitet. Afprøv evt. fremlæggelsen.

Fremlæggelse (ca. 4 timer)

Hver gruppe præsenterer deres opgave for resten af klassen. Da der er brugt elektronisk materiale, er det muligt at udprinte og sammenklippe uddrag fra de forskellige steder i netsitet.
En fremlæggelse kan også bestå af en rundtur på netsitet til vigtige uddrag, billeder og statistikker ledsaget af et mundtligt foredrag. Hertil vil det naturligvis kræve, at eleverne har en storskærm-fremviser til rådighed. Efter hver gruppes fremlæggelse bør der være lidt tid til spørgsmål eller diskussion.

Opsamling
(2 timer)

Efter projektet kan det være en fordel at samle op på emnet arbejderbevægelsens politiske udvikling, da eleverne hver især har været fordybet i et enkelt delemne.En opsamling kan for eksempel læne sig op ad de problemstillinger, klassen tilbage ved filmfremvisningen fandt frem til: Har vi fået svar på disse?Forslag til bøger og andre materialer

Forslagene til litteratur er tænkt som inspiration for de lærere og skolebibliotekarer, der vælger at gå i gang med 'Plads til os alle' eller dele deraf. 'Plads til os alle' og internetsitet 'www.pladstilosalle.dk' rummer i sig selv en mængde stof, men hvis man vælger en mere projektorienteret tilgang, vil det vise sig, at eleverne får en masse ideer og ser mange muligheder, som ikke umiddelbart er indeholdt i materialet.

Forslagene er tænkt som et supplement, men herudover vil der være mange andre muligheder for at komme endnu videre, hvis planlægningen tager højde for at undersøge yderligere billed- og tekstmuligheder, kontakt til organisationerne, lokalarkiver, museer osv. Der er ikke medtaget forslag til skønlitteratur og spillefilm.
Historie

De lettere

Ind i historien, bind 3, Claus Buttenschøn, Olaf Ries, Alinea 2000
Danmark i 50´erne og 60´erne, Gyldendal 1982
Kampen på skyggesiden, Erik Dehn, Gyldendal 1997
Danskernes Historie, Jens Engberg, Dansk Historielærerforening 1982
Hverdagen blev anderledes, Ole Hyltoft, Aschehoug 1983
Bag om fælleskabet, Birgit Knudsen, Dafolo 1999
Kampen om magten, Birgit Knudsen, Dafolo 1998
Maskinernes indtogsmarch, video + teksthæfte, Sten Larsen, Alinea 1996
Din kulturhistorie, Gert A. Nielsen, m.fl., Åløkke 1991
Villa, vogn og vovse, Jens Aage Poulsen, Gyldendal 1991
Rock´n Roll og nylon, Niels Holm Svendsen, Gyldendal 1999
Da Danmark blev et industriland, Niels Holdgaard Sørensen, Aschehoug 1981
Arbejderfamiliers hverdag i slutningen af 1800-tallet, Jørgen Ulriksen, Aschehoug 1981

De sværere

Arbejdets mænd og kvinder. Arbejdererindringer i Århus, AOF´s Forlag 1983
Danmark i 1930´erne. En historisk mosaik, Richard Andersen, Gyldendal 1968
Vi lærte at arbejde. Arbejdererindringer, Forlaget SOC 1981
Danmarks Historie, bind 12-15, Gyldendal og Politiken 1990
En Danmarkskrønike 1945-1972, 3 bind Poul Hammerich
Den ny Danmarkshistorie 1880-1960, Søren Mørch, Gyldendal 1987
Den sidste Danmarkshistorie. 57 fortællinger af fædrelandets historie, Søren Mørch 1996
Arbejdsmandens historie gennem 100 år, bind 1-5, 1987 SID
Det arbejdende folks kulturhistorie, Fremad, SID

Andre materialer

CD-ROM:"Hvem byggede Danmark?" LO og Munksgård 1998
Film: "Gamle Danmark" 1- 10 Poul Hammerichs Danmarkskrønike(DR og DIF)
Film:"100 års barndom" 1- 9 fortalt af Johannes Møllehave (DR og DFI)
Film: "Snart dages det..." 8 videoer + bog, 1987 DR.

Samfundsfag

Dansk Socialhistorie: Bind 5-7, Gyldendal 1980
Samfundsstudier 1-3, Ebbe Foged, m.fl.,Gyldendal 1996
Valget mellem varerne - den politiske forbruger, Regner Hansen ,Alinea 1999
På opdagelse i samfundet, Benny Jacobsen, Columbus 1995
Ind i tiden, bind 1-2, Henning Hjorth Jensen , Borgen 1999.
VelfærdsDanmark, Lars Erik Skovgaard, Alinea 1996

Links

www.soc.dk/skole (mere om socialdemokratiet og arbejderbevægelsen,desuden med links til andre partier)
www.aba.dk (Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv)
www.folketinget.dk
www.arbejdermuseet.dk
www.kbhbymuseum.dk

Udflugter

Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 København K,
Københavns Bymuseum, Absalonsgade 3, 1507 København V, museet arrangerer også byvandringer

 

Vi bruger cookies til at forbedre vores hjemmeside og din oplevelse, når du bruger den. Cookies, der anvendes til basal drift af sitet er allerede blevet sat. Du kan læse mere om hjemmesidens brug af cookies.

Jeg akcepterer cookies fra dette site.

EUs direktiv om cookies